Brak informacji o poprzedniej stronie.

↰ powrót do programu studiów

Sylabusy w bazie:

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania obowiązkowy| - Biologia - praktyczny - I stopień - I - |1550000-00-00 6
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania 2021 obowiązkowy| - Biologia - praktyczny - I stopień - I - |21142021-11-30 6

wybrano: 2114


Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Sylabus zajęć

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
Nauczanie biologii i przyrody
Specjalność
-
Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii
Poziom studiów
Studia pierwszego stopnia
Forma studiów
Studia stacjonarne
Profil studiów
Profil ogólnoakademicki
Cykl dydaktyczny
2021-2024
Języki wykładowe
Polski
Obligatoryjność
Obowiązkowy
Blok zajęciowy
Przedmioty nieprzypisane
Koordynator zajęć
dr hab. Tomasz Hanć, tomekh@amu.edu.pl
Prowadzący zajęcia
dr hab. Tomasz Hanć, tomekh@amu.edu.pl
Okres
Semestr 1
Forma zajęć / liczba godzin / forma zaliczenia
 • Konwersatorium: 30, Zaliczenie z oceną
Liczba punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla zajęć

1. Poszerzenie wiedzy studentów na temat biomedycznych uwarunkowań procesu rozwoju człowieka. 2. Poszerzenie wiedzy studentów na temat biologicznych i środowiskowych uwarunkowań emocji, funkcji poznawczych i zachowań człowieka.

Wymagania wstępne

Wiedza na poziomie szkoły średniej w zakresie anatomii, fizjologii (ze szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego i hormonalnego) i genetyki człowieka. Umiejętność efektywnej współpracy. Umiejętność poszukiwania i organizowania informacji.

Efekty uczenia się dla zajęć

Symbol EU dla zajęć/przedmiotuPo zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU student/ka:Symbole EK dla kierunku studiów
Efekt_01Opisuje biologiczne aspekty rozwoju w kolejnych fazach życia człowieka
Efekt_02Charakteryzuje biomedyczne prawidłowości i źródła zakłóceń procesu rozwoju i wychowania
Efekt_03Zna biologiczne mechanizmy leżące u podłoża emocji, myślenia i zachowania człowieka
Efekt_04Potrafi obliczyć wpływ genów, wspólnego i specyficznego środowiska na rozwój wybranych cech człowieka
Efekt_05Potrafi uwzględniać czynniki biologiczne w planowaniu strategii edukacji i wychowania

Treści programowe

Lp. Treści programowe dla zajęć/przedmiotu Symbol EU dla zajęć/przedmiotu
1.

Fazowość rozwoju człowieka: charakterystyka biologiczna

Efekt_01
2.

Metody badań w genetyce zachowań

Efekt_04
3.

Genetyczne i neurobiologiczne uwarunkowania emocji, funkcji poznawczych i zachowań człowieka

Efekt_02, Efekt_03, Efekt_04
4.

Przykłady zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego. Geny czy wychowanie?

Efekt_04, Efekt_05, Efekt_02

Informacje dodatkowe

Metody i formy prowadzenia zajęć
Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień
Dyskusja
Praca z tekstem
Metoda analizy przypadków
Rozwiązywanie zadań (np.: obliczeniowych, artystycznych, praktycznych)
Metoda ćwiczeniowa
Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)
Praca w grupach
Sposoby ocenianiaSymbole EK dla modułu zajęć/przedmiotu
EK_1EK_2EK_3EK_4EK_5
Testxxxxx
Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM
bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne
dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne
dobry (db; 4,0): dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne
dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami
dostateczny (dst; 3,0): zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami
niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Literatura

Wydawnictwa książkowe

  1. Górska T., Grabowska A., Zagrodzka J. : Mózg a zachowanie., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2005
  2. Harris J.R. : Geny czy wychowanie? Co wyrośnie z naszych dzieci i dlaczego., Jacek Santorski & CO Wydawnictwo., Warszawa, 1998
  3. Kalat J.W. : Biologiczne podstawy psychologii. , Wydawnictwo Naukowe PWN., Warszawa, 2006
  4. Traczyk Z., Trzebski A.: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2004
  5. Maccabe J., O’Dally O., Murray R.M., Wright P. : Beyond nature and nurture in psychiatry. Genes, environment and their interplay., Informa Healthcare., , 2006
  6. Plomin R., DeFries J.C., McClearn G.E., McGuffin P.: Genetyka zachowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2001
  7. Sadowski B.: Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt. , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2003
  8. Winter P.C., Hickey G.I., Fletcher H.L. : Genetyka. Krótkie wykłady. , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006
  9. Zawadzki B.: Temperament – geny i środowisko. Porównania wewnątrz- i międzypopulacyjne., Gdańskie Wydawnictwo Naukowe., Sopot, 2002

Nakład pracy studenta i punkty ECTS

Forma aktywności Średnia liczba godzin* na zrealizowanie aktywności
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem30
Praca własna studenta:
Przygotowanie do zajęć10
Czytanie wskazanej literatury
Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji, demonstracji, itp.10
Przygotowanie projektu
Przygotowanie pracy semestralnej
Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia10
SUMA GODZIN60
LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU2

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut