Brak informacji o poprzedniej stronie.

↰ powrót do programu studiów

Sylabusy w bazie:

Biochemia i biologia molekularna obowiązkowy| - Biologia - praktyczny - I stopień - II - |3280000-00-00 6
Biochemia i biologia molekularna 2021 obowiązkowy| - Biologia - praktyczny - I stopień - - |21982021-03-11 6

wybrano: 2198


Biochemia i biologia molekularna

Sylabus zajęć

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
Nauczanie biologii i przyrody
Specjalność
-
Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii
Poziom studiów
Studia pierwszego stopnia
Forma studiów
Studia stacjonarne
Profil studiów
Profil ogólnoakademicki
Cykl dydaktyczny
2022-2025
Języki wykładowe
Polski
Obligatoryjność
Obowiązkowy
Blok zajęciowy
Przedmioty nieprzypisane
Koordynator zajęć
dr hab. Małgorzata Wojtkowska, woytek@amu.edu.pl, dr hab. Andrzej Pacak, apacak@amu.edu.pl
Prowadzący zajęcia
dr hab. Małgorzata Wojtkowska, woytek@amu.edu.pl, dr hab. Andrzej Pacak, apacak@amu.edu.pl
Okres
Semestr 3
Forma zajęć / liczba godzin / forma zaliczenia
  • Wykład: 15, Konwersatorium: 15, Ćwiczenia/laboratoria: 15, Egzamin
Liczba punktów ECTS
3.0

Cele kształcenia dla zajęć

1. Przekazanie wiedzy dotyczącej struktury, funkcji oraz przemian metabolicznych związków wchodzących w skład materii żywej; zaprezentowanie podstawowych metod frakcjonowania zawartości żywej komórki oraz wiedzy o nowoczesnych metodach modyfikacji i badań kwasów nukleinowych. 2. Nabycie przez studenta zdolności samodzielnego doboru właściwych metod analizy materiału biologicznego 3. Nabycie przez studenta umiejętności dokonania podstawowych obliczeń biochemicznych; prawidłowego opracowania i krytycznej interpretacji wyników uzyskanych podczas działań eksperymentalnych 3. Wyrobienie umiejętności korzystania ze źródeł literaturowych oraz samodzielnego przygotowania wystąpienia ustnego dotyczącego wybranego problemu z obszaru biochemii lub biologii molekularnej 4. Rozwinięcie umiejętności współpracy w grupie 5. Przekazanie informacji dotyczących zasad użytkowania sprzętu laboratoryjnego, pracy z różnymi reagentami oraz pozostałych zasad BHP obowiązujących w laboratorium

Wymagania wstępne

Nabyta w toku studiów wiedza z zakresu podstaw budowy komórki oraz związków organicznych. Uczestnik konwersatorium powinien dysponować umiejętnością rozumienia tekstów naukowych, w tym w języku angielskim.

Efekty uczenia się dla zajęć

Symbol EU dla zajęć/przedmiotuPo zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU student/ka:Symbole EK dla kierunku studiów
Efekt_01Potrafi podzielić na kategorie cząsteczki wchodzące w skład żywej komórki, wyjaśnić zasady ich budowy, rozumie pełnione przez nie funkcje i reguły rządzące ich przemianami
Efekt_02Zna podstawowe techniki laboratoryjne stosowane w analizie składu żywych komórek; potrafi je odpowiednio dobierać w badaniach materiału biologicznego, a także podstawowe metody biologii molekularnej.
Efekt_03Potrafi wykonać podstawowe obliczenia biochemiczne związane z wykonywanymi doświadczeniami; opracowuje i krytycznie interpretuje wyniki eksperymentów
Efekt_04Potrafi dokonać właściwego wyboru źródeł literaturowych; potrafi samodzielnie przygotować wystąpienie ustne na temat wybranego problemu z obszaru biochemii lub biologii molekularnej
Efekt_05Potrafi współpracować w grupie oraz zachowuje zasady BHP podczas pracy w laboratorium; właściwie użytkuje sprzęt laboratoryjny

Treści programowe

Lp. Treści programowe dla zajęć/przedmiotu Symbol EU dla zajęć/przedmiotu
1.

Poziomy organizacji molekularnej w komórce; kategorie występujących w niej związków; podstawowe techniki służące do frakcjonowania zawartości żywej komórki

Efekt_01, Efekt_02, Efekt_05
2.

Aminokwasy i białka; różnorodność białek oraz ścisła zależność pomiędzy ich strukturą i funkcją; metody badawcze w biochemii aminokwasów i białek

Efekt_01, Efekt_02, Efekt_03, Efekt_05
3.

Rola biologiczna enzymów, podstawowe pojęcia z zakresu kinetyki enzymatycznej, regulacji aktywności enzymów, klasy enzymów

Efekt_01, Efekt_02, Efekt_03, Efekt_05
4.

Znaczenie procesu asymilacji azotu cząsteczkowego; prekursory aminokwasów białkowych; metabolizm aminokwasów; konsekwencje zaburzeń gospodarki aminokwasami dla organizmu człowieka; cykl mocznikowy

Efekt_01, Efekt_02, Efekt_03, Efekt_05
5.

Węglowodany, budowa i kryteria podziału; właściwości; funkcje biologiczne; przemiany metaboliczne oraz funkcje lipidów, przemiany metaboliczne tłuszczów.

Efekt_01, Efekt_02, Efekt_03, Efekt_05
6.

Nukleotydy, budowa, nazewnictwo; ich funkcjonowanie w roli przenośników energii, składowych koenzymów oraz cząsteczek budulcowych kwasów nukleinowych; metody poznawania kwasów nukleinowych, Kwasy nukleinowe jako nośnik informacji genetycznej, zasady powielania i przepływu informacji genetycznej u prokariontów i eukariontów; ekspresja wirusowej informacji genetycznej, Choroby genetyczne związane z uszkodzeniem kwasów nukleinowych

Efekt_01, Efekt_02, Efekt_03, Efekt_04, Efekt_05

Informacje dodatkowe

Metody i formy prowadzenia zajęć
Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień
Wykład konwersatoryjny
Dyskusja
Praca z tekstem
Rozwiązywanie zadań (np.: obliczeniowych, artystycznych, praktycznych)
Metoda laboratoryjna
Sposoby ocenianiaSymbole EK dla modułu zajęć/przedmiotu
EK_1EK_2EK_3EK_4EK_5
Egzamin pisemnyx
Kolokwium pisemnexx
Testxx
Prezentacja multimedialnax
Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM
bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne
dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne
dobry (db; 4,0): dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne
dostateczny plus (+dst; 3,5): wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne ale ze znacznymi niedociągnięciami
dostateczny (dst; 3,0): wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne z licznymi błędami
niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Literatura

Wydawnictwa książkowe

    1. D. Hames, N.Kooper: Krótkie wykłady z Biochemii, PWN, Wa-wa, 2010
    2. PC Turner, AG McLennan, AD Bates, MRH White : Krótkie wykłady z Biologii molekularnej, PWN, Wa-wa, 2011
    3. T. Berg L.Stryer: Biochemia , PWN, Wa-wa, 2018
    4. J.Bal: Genetyka medyczna i molekularna, PWN, Wa-wa, 2017

Nakład pracy studenta i punkty ECTS

Forma aktywności Średnia liczba godzin* na zrealizowanie aktywności
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem45
Praca własna studenta:
Przygotowanie do zajęć10
Czytanie wskazanej literatury10
Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji, demonstracji, itp.15
Przygotowanie projektu
Przygotowanie pracy semestralnej
Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia20
SUMA GODZIN100
LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut