Brak informacji o poprzedniej stronie.

↰ powrót do programu studiów

Sylabusy w bazie:

Pracownia licencjacka obowiązkowy| - Biologia - ogólnoakademicki - I stopień - III - | - Biologia - praktyczny - I stopień - III - | - Biotechnologia - ogólnoakademicki - I stopień - III - | - Ochrona środowiska - ogólnoakademicki - I stopień - III - | - Ochrona środowiska - praktyczny - I stopień - III - | - Bioinformatyka - ogólnoakademicki - I stopień - III - |5650000-00-00 6
Pracownia licencjacka 2021 obowiązkowy| - Biologia - ogólnoakademicki - I stopień - III - | - Biologia - praktyczny - I stopień - III - | - Biotechnologia - ogólnoakademicki - I stopień - III - | - Ochrona środowiska - ogólnoakademicki - I stopień - III - | - Ochrona środowiska - praktyczny - I stopień - III - | - Bioinformatyka - ogólnoakademicki - I stopień - III - |21652021-12-10 6
Pracownia licencjacka [2021-22] obowiązkowy| - Biologia - ogólnoakademicki - I stopień - III - | - Biotechnologia - ogólnoakademicki - I stopień - III - | - Ochrona środowiska - ogólnoakademicki - I stopień - III - | - Ochrona środowiska - praktyczny - I stopień - III - | - Bioinformatyka - ogólnoakademicki - I stopień - III - |26992021-12-10 6
Pracownia licencjacka [2021-22] OK obowiązkowy| - Biologia - ogólnoakademicki - I stopień - III - | - Biotechnologia - ogólnoakademicki - I stopień - III - | - Ochrona środowiska - ogólnoakademicki - I stopień - III - | - Ochrona środowiska - praktyczny - I stopień - III - | - Bioinformatyka - ogólnoakademicki - I stopień - III - | - Biologia - praktyczny - I stopień - - | - Biologia i zdrowie człowieka - ogólnoakademicki - I stopień - - |27242021-12-15 6

wybrano: 2724


Pracownia licencjacka

Sylabus zajęć

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
Nauczanie biologii i przyrody
Specjalność
-
Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii
Poziom studiów
Studia pierwszego stopnia
Forma studiów
Studia stacjonarne
Profil studiów
Profil ogólnoakademicki
Cykl dydaktyczny
2022-2025
Języki wykładowe
Polski
Obligatoryjność
Obowiązkowy
Blok zajęciowy
Przedmioty nieprzypisane
Koordynator zajęć
dr hab. Julian Chmiel, chmielju@amu.edu.pl
Prowadzący zajęcia
dr hab. Julian Chmiel, chmielju@amu.edu.pl, dr hab. Ewa Chudzińska, evpell@amu.edu.pl, dr hab. Zbigniew Czapla, czapla@amu.edu.pl
Okres
Semestr 6
Forma zajęć / liczba godzin / forma zaliczenia
  • Ćwiczenia/laboratoria: 60, Zaliczenie z oceną
Liczba punktów ECTS
9.0

Cele kształcenia dla zajęć

1. Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium i w terenie. 2. Zapoznanie z tematyką i problematyką badawczą oraz ostateczne ustalenie tematu pracy licencjackiej. 3. Zaznajomienie się ze stanem wiedzy ogólnej i z literaturą w zakresie tematyki pracy licencjackiej. 4. Wypracowanie koncepcji rozwiązania problemu badawczego będącego przedmiotem pracy licencjackiej. 5. Poznanie metodyki badawczej odpowiadającej wykonywanej pracy licencjackiej. 6. Wyrobienie umiejętności poprawnego pisania pracy naukowej. 7. Napisanie pracy licencjackiej pod kierunkiem opiekuna naukowego.

Wymagania wstępne

Wymagania wstępne odnoszą się do znajomości zagadnień w zakresie nakreślonym programem kierunku studiów. Oczekuje się, że studenci mają sprecyzowany krąg zainteresowań problematyką naukową i badawczą.Studenci powinni mieć opanowaną umiejętność korzystania ze źródeł bibliotecznych, zasobów archiwalnych, baz danych, dokumentacji i internetu z poszanowaniem praw autorskich. Oczekuje się także, iż studenci biegle posługują się podstawowymi programami edytorskimi, graficznymi, statystycznymi oraz posługują się językiem angielskim na poziomie B2.

Efekty uczenia się dla zajęć

Symbol EU dla zajęć/przedmiotuPo zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU student/ka:Symbole EK dla kierunku studiów
Efekt_01Potrafi stosować się do regulaminu laboratorium oraz zasad pracy w terenie w przypadku gdy praca ma charakter empiryczny.
Efekt_02Potrafi umiejscowić tematykę pracy licencjackiej w problematyce badawczej
Efekt_03W oparciu o dostępne źródła potrafi określić stan wiedzy dotyczący tematyki pracy licencjackiej oraz wskazać najważniejsze osiągnięcia i problemy badawcze studiowanej dziedziny
Efekt_04Potrafi stawiać pytania, identyfikować problemy oraz weryfikować hipotezy badawcze pod kierunkiem opiekuna naukowego
Efekt_05Potrafi jeśli praca ma charakter empiryczny, wykonywać zadania badawcze w laboratorium i w terenie oraz bezpiecznie i odpowiedzialnie posługiwać się powierzonym sprzętem i materiałem biologicznym
Efekt_06Konsultuje się z opiekunem naukowym oraz odpowiedzialnie i rzetelnie realizuje kolejne etapy pracy licencjackiej
Efekt_07Potrafi poprawnie pod względem formalnym, merytorycznym i edytorskim napisać pracę licencjacką pod kierunkiem opiekuna naukowego wykorzystując adekwatne narzędzie (edytor tekstu, bazy danych, pakiety statystyczne itp.) respektując prawa autorskie

Treści programowe

Lp. Treści programowe dla zajęć/przedmiotu Symbol EU dla zajęć/przedmiotu
1.

Bezpieczeństwo i higiena pracy w laboratorium i w terenie.

Efekt_01
2.

Analiza materiałów źródłowych poszerzających wiedzę na temat podstawowych problemów i metod badawczych stosowanych w wybranej dziedzinie

Efekt_02, Efekt_03
3.

Źródła danych; metody zbierania literatury i materiałów źródłowych; analiza i interpretacja tekstów naukowych, danych statystycznych i materiałów; stawianie hipotez badawczych i sposoby rozwiązywania określonych w pracy licencjackiej problemów badawczych.

Efekt_04, Efekt_03
4.

Zasady posługiwania się sprzętem do badań w laboratorium i terenie w zależności od tematyki i obszaru badań naukowych, których dotyczy praca licencjacka

Efekt_05, Efekt_01
5.

Zasady poprawnej edycji tekstu naukowego, wykonywania i zamieszczania rysunków i tabel, omówienie zasad tworzenia konspektu pracy oraz poszczególnych etapów jej realizacji, systematyczne przedstawienie kolejnych etapów pisania pracy.

Efekt_06, Efekt_07

Informacje dodatkowe

Metody i formy prowadzenia zajęć
Dyskusja
Praca z tekstem
Metoda analizy przypadków
Rozwiązywanie zadań (np.: obliczeniowych, artystycznych, praktycznych)
Metoda ćwiczeniowa
Metoda laboratoryjna
Metoda badawcza (dociekania naukowego)
Metoda warsztatowa
Metoda projektu
Sposoby ocenianiaSymbole EK dla modułu zajęć/przedmiotu
EK_1EK_2EK_3EK_4EK_5EK_6EK_7
Projektxxxxxxx
Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM
bardzo dobry (bdb; 5,0): Znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne Rzetelnie wywiązuje się z przyjętego w uzgodnieniu z promotorem harmonogramu pracy. Dysponuje rozległa wiedzą w zakresie podejmowanej problematyki badawczej. Biegle opanował metodykę badawczą, technikę gromadzenia danych oraz pisania tekstu naukowego. Wykazuje się bardzo dużą inwencją badawczą i samodzielnością na wszystkich etapach wykonywania pracy licencjackiej a jednocześnie ma nawyk konsultacji z promotorem. Terminowo przystępuje do egzaminu licencjackiego.
dobry plus (+db; 4,5): Bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne Rzetelnie wywiązuje się z przyjętego w uzgodnieniu z promotorem harmonogramu pracy. Dysponuje dużą wiedzą w zakresie podejmowanej problematyki badawczej. Bardzo dobrze opanował metodykę badawczą, technikę gromadzenia danych i pisania tekstu naukowego. Wykazuje się dużą inwencją badawczą i samodzielnością na wszystkich etapach wykonywania pracy licencjackiej a jednocześnie ma nawyk konsultacji z promotorem. Terminowo przystępuje do egzaminu licencjackiego.
dobry (db; 4,0): Dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne Rzetelnie wywiązuje się z przyjętego w uzgodnieniu z promotorem harmonogramu pracy. W wystarczającym zakresie dysponuje wiedzą w zakresie podejmowanej problematyki badawczej. Dobrze opanował metodykę badawczą, technikę gromadzenia danych i pisania tekstu naukowego. W realizacji zadań badawczych wymaga jednak ciągłej inspiracji ze strony promotora. Terminowo przystępuje do egzaminu licencjackiego.
dostateczny plus (+dst; 3,5): Wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne z drobnymi niedociągnięciami. Nie zawsze rzetelnie wywiązuje się z przyjętego w uzgodnieniu z promotorem harmonogramu pracy. Dysponuje ogólną orientacją w zakresie podejmowanej problematyki badawczej. Ma problemy w opanowaniu metodyki badawczej, techniki gromadzenia danych i pisania tekstu naukowego. W realizacji zadań badawczych wymaga ciągłej inspiracji ze strony promotora. Terminowo przystępuje do egzaminu licencjackiego.
dostateczny (dst; 3,0): Wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne ze znacznymi niedociągnięciami. Ma duże problemy z terminowym i poprawnym wywiązywaniu się z przyjętego w uzgodnieniu z promotorem harmonogramu pracy. Nie orientuje się w zakresie podejmowanej problematyki badawczej. Ma bardzo duże problemy w opanowaniu metodyki badawczej, techniki gromadzenia danych i pisania tekstu naukowego. W realizacji zadań badawczych wymaga ciągłej inspiracji ze strony promotora. Terminowo przystępuje do egzaminu licencjackiego.
niedostateczny (ndst; 2,0): Niezadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne. Nie wywiązuje się z przyjętego w uzgodnieniu z promotorem harmonogramu pracy. Nie orientuje się w zakresie podejmowanej problematyki badawczej. Ma bardzo duże problemy w opanowaniu metodyki badawczej, techniki gromadzenia danych i pisania tekstu naukowego. W realizacji zadań badawczych wymaga ciągłej inspiracji ze strony promotora. Nie złożył pracy licencjackiej.

Literatura

Wydawnictwa książkowe

    1. Gierz W.: Jak pisać pracę licencjacką? Poradnik metodyczny. , PWSHiT, Gdańsk, 2006

Artykuły w czasopismach

    1. Majchrzak J., Mendel T. (1999): Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wydawnistwo AE, Poznań

Nakład pracy studenta i punkty ECTS

Forma aktywności Średnia liczba godzin* na zrealizowanie aktywności
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem60
Praca własna studenta:
Przygotowanie do zajęć
Czytanie wskazanej literatury40
Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji, demonstracji, itp.
Przygotowanie projektu100
Przygotowanie pracy semestralnej
Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia30
SUMA GODZIN230
LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut