Brak informacji o poprzedniej stronie.

↰ powrót do programu studiów

Sylabusy w bazie:

Seminarium licencjackie obowiązkowy| - Biologia - ogólnoakademicki - I stopień - III - | - Biotechnologia - ogólnoakademicki - I stopień - III - | - Ochrona środowiska - ogólnoakademicki - I stopień - III - | - Bioinformatyka - ogólnoakademicki - I stopień - III - | - Biologia - praktyczny - I stopień - III - |4762022-03-02 6
Seminarium licencjackie 2021 obowiązkowy| - Biologia - ogólnoakademicki - I stopień - III - | - Biotechnologia - ogólnoakademicki - I stopień - III - | - Ochrona środowiska - ogólnoakademicki - I stopień - III - | - Bioinformatyka - ogólnoakademicki - I stopień - III - | - Biologia - praktyczny - I stopień - III - |21662022-03-02 6

wybrano: 2166


Seminarium licencjackie

Sylabus zajęć

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
Nauczanie biologii i przyrody
Specjalność
-
Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii
Poziom studiów
Studia pierwszego stopnia
Forma studiów
Studia stacjonarne
Profil studiów
Profil ogólnoakademicki
Cykl dydaktyczny
2022-2025
Języki wykładowe
Polski
Obligatoryjność
Obowiązkowy
Blok zajęciowy
Przedmioty nieprzypisane
Koordynator zajęć
dr hab. Sławomir Borek, borek@amu.edu.pl, dr hab. Maciej Gąbka, gmaciej@amu.edu.pl, dr hab. Anita Szwed, aniszwed@amu.edu.pl, dr hab. Piotr Ziółkowski, pzio@amu.edu.pl, dr hab. Rafał Bernard, rbernard@amu.edu.pl
Prowadzący zajęcia
dr hab. Sławomir Borek, borek@amu.edu.pl, dr hab. Maciej Gąbka, gmaciej@amu.edu.pl, dr hab. Anita Szwed, aniszwed@amu.edu.pl, dr hab. Piotr Ziółkowski, pzio@amu.edu.pl, dr hab. Rafał Bernard, rbernard@amu.edu.pl
Okres
Semestr 6
Forma zajęć / liczba godzin / forma zaliczenia
  • Seminarium: 15, Zaliczenie z oceną
Liczba punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla zajęć

1. Uściślenie tematyki dotyczącej zainteresowań badawczych studentów w odniesieniu do planowanej pracy licencjackiej. 2. Przygotowanie studentów do samodzielnego opracowania zagadnień związanych z wybraną tematyką na podstawie krytycznej analizy najnowszej literatury przedmiotu. 3. Wypracowanie koncepcji syntetycznego, przeglądowego ujęcia czy rozwiązania problemu badawczego lub koncepcji dydaktycznych, będących przedmiotem pracy licencjackiej. 4. Wykształcenie umiejętności prezentacji omawianych zagadnień naukowych. 5. Nabycie przez studentów umiejętności prowadzenia w grupie konstruktywnej dyskusji naukowej na temat przedstawianych zagadnień. 6. Rozwijanie umiejętności korzystania z właściwych źródeł literaturowych, krytycznej oceny literatury naukowej opublikowanej w języku polskim i obcym oraz wykorzystywania źródeł z poszanowaniem praw własności intelektualnej.

Wymagania wstępne

Wymagania wstępne odnoszą się do znajomości zagadnień w zakresie nakreślonym programem kierunku studiów. Oczekuje się, że studenci mają sprecyzowany krąg zainteresowań problematyką naukową i badawczą. Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na korzystanie z anglojęzycznej specjalistycznej literatury.

Efekty uczenia się dla zajęć

Symbol EU dla zajęć/przedmiotuPo zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU student/ka:Symbole EK dla kierunku studiów
Efekt_01zna i rozumie problemy badawcze w zakresie wiedzy dotyczącej przygotowywanej pracy
Efekt_02potrafi korzystać - z poszanowaniem praw autorskich - ze źródeł niezbędnych do przygotowania i opracowania syntetycznego przeglądu problematyki badawczej lub teoretycznych podstaw wykonywanej pracy badawczej czy koncepcyjnej
Efekt_03potrafi w sposób komunikatywny zaprezentować główne tezy/aspekty pracy licencjackiej oraz w trakcie dyskusji udzielać merytorycznych odpowiedzi
Efekt_04potrafi przedstawić kolejne etapy realizacji pracy licencjackiej w postaci referatu i prezentacji multimedialnej
Efekt_05jest gotów do korzystania ze źródeł z poszanowaniem praw autorskich

Treści programowe

Lp. Treści programowe dla zajęć/przedmiotu Symbol EU dla zajęć/przedmiotu
1.

Przegląd literatury światowej z zakresu aktualnych zagadnień uwzględniających zainteresowania badawcze grupy studentów uczestniczących w zajęciach

Efekt_01
2.

Analiza wybranych tekstów fachowych poszerzających teoretyczną wiedzę na temat podstawowych problemów i metod badawczych stosowanych w wybranej dziedzinie

Efekt_02
3.

Prezentacja problemów badawczych analizowanych czy realizowanych przez seminarzystów lub koncepcji przygotowanych rozwiązań dydaktycznych. Omówienie zasad przygotowania prezentacji multimedialnej

Efekt_04
4.

Przykłady nieprawidłowego wykorzystania źródeł Wybrane zagadnienia dotyczące prawa własności intelektualnej

Efekt_05
5.

Omówienie zasad przygotowywania pracy licencjackiej. Tworzenie konspektu pracy przeglądowej, badawczej lub koncepcyjnej. Planowanie poszczególnych etapów jej realizacji

Efekt_03
6.

Jak pisać pracę dyplomową - omówienie struktury pracy licencjackiej , podziału treści, kolejności rozdziałów. - zasady odwoływania się do źródeł i cytowania

Efekt_03, Efekt_04
7.

Skuteczne wyszukiwanie informacji naukowej: - źródła informacji naukowej - mechanizm działania wyszukiwarki internetowej – na przykładzie Google - wyszukiwarki specjalistyczne - zasoby elektroniczne dostępne na Uniwersytecie (bazy: Web of Sci., PubMed) - system antyplagiatowy - serwisy społecznościowe jako źródło informacji

Efekt_03, Efekt_04, Efekt_05

Informacje dodatkowe

Metody i formy prowadzenia zajęć
Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień
Dyskusja
Praca z tekstem
Metoda analizy przypadków
Metoda ćwiczeniowa
Metoda badawcza (dociekania naukowego)
Metoda warsztatowa
Metoda projektu
Demonstracje dźwiękowe i/lub video
Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)
Praca w grupach
Sposoby ocenianiaSymbole EK dla modułu zajęć/przedmiotu
EK_1EK_2EK_3EK_4EK_5
Raportxxxxx
Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM
bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne (91-100%)
dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne (82-90%)
dobry (db; 4,0): dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne (73-81%)
dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne (64-72%)
dostateczny (dst; 3,0): dostateczna wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne (55-63%)
niedostateczny (ndst; 2,0): niedostateczna wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne (0-54%)

Literatura

Wydawnictwa książkowe

    1. Gierz W.: Jak pisać pracę licencjacką? Poradnik metodyczny. , WSHiT, Gdańsk, 2006
    2. Majchrzak J., Mendel T.: Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych. , Wydawnictwo AE, Poznań, 1999
    3. Weiner J.: Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006
    4. Bernard R.: Przewodnik dla studentów piszących prace dyplomowe na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu. Praca licencjacka., , Poznań, 2021

Nakład pracy studenta i punkty ECTS

Forma aktywności Średnia liczba godzin* na zrealizowanie aktywności
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem15
Praca własna studenta:
Przygotowanie do zajęć15
Czytanie wskazanej literatury10
Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji, demonstracji, itp.10
Przygotowanie projektu
Przygotowanie pracy semestralnej
Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia
SUMA GODZIN50
LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU2

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut