Brak informacji o poprzedniej stronie.

↰ powrót do programu studiów

Sylabusy w bazie:

Analiza statystyczna danych biologicznych 2021 obowiązkowy| - Biologia - praktyczny - I stopień - I - |22032021-03-15 1

wybrano: 2203


Analiza statystyczna danych biologicznych

Sylabus zajęć

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
Specjalność
-
Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii
Poziom studiów
Forma studiów
Profil studiów
Profil ogólnoakademicki
Cykl dydaktyczny
-3
Języki wykładowe
Polski
Obligatoryjność
Obowiązkowy
Blok zajęciowy
Przedmioty nieprzypisane
Koordynator zajęć
dr hab. Piotr Zduniak, kudlaty@amu.edu.pl
Prowadzący zajęcia
dr hab. Piotr Zduniak, kudlaty@amu.edu.pl
Okres
Semestr -1
Forma zajęć / liczba godzin / forma zaliczenia
  • Zaliczenie z oceną
Liczba punktów ECTS

Cele kształcenia dla zajęć

C1. Przedstawienie studentom roli i znaczenia statystyki w badaniach biologicznych C2. Przekazanie wiedzy teoretycznej na temat analizy danych. C3. Nabycie przez studentów niezbędnych umiejętności praktycznych pozwalających zaplanowanie podstawowych badań ilościowych, przygotowanie baz danych, analizy danych i prezentacji uzyskanych wyników

Wymagania wstępne

Podstawowa umiejętność posługiwania się pakietem Microsoft Office

Efekty uczenia się dla zajęć

Symbol EU dla zajęć/przedmiotuPo zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU student/ka:Symbole EK dla kierunku studiów
Efekt_01Rozumie i potraf uzasadnić rolę i znaczenie statystyki w biologii
Efekt_02Zna podstawowe pojęcia statystyczne, tj. populacja generalna, próba, parametr, estymator, rodzaje skal pomiarowych, rodzaje zmiennych, rodzaje rozkładów badanych zmiennych, miary położenia, miary zmienności, miary błędu
Efekt_03Potrafi tworzyć podstawowe bazy danych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego, wykonać w nim podstawowe obliczenia i wykresy oraz transformacje danych; umie importować dane z arkusza kalkulacyjnego do programu statystycznego
Efekt_04Potrafi wykonać statystyczny opis próby, tj. umie obliczyć i zinterpretować statystyki opisowe, wykonać podstawowe wykresy jak: histogram, wykres słupkowy, wykres „ramka-wąsy”, itp.
Efekt_05Zna ogólne zasady testowania hipotez statystycznych oraz umie wyjaśnić podstawowe pojęcia (hipoteza zerowa, hipoteza alternatywna, błąd pierwszego i drugiego rodzaju, poziom istotności, obszar krytyczny, moc testu
Efekt_06Umie sformułować hipotezy badawcze oraz potrafi je przetestować z wykorzystaniem programu statystycznego poprzez dobór odpowiedniego testu, tj. zna ich założenia, rozróżnia zmienne o charakterze niezależnym i zależnym, dokonuje wyboru między testami parametrycznymi (test t-Studenta dla prób niezależnych, test t-Studenta dla prób zależnych, korelacja Pearsona) i nieparametrycznymi (test U Manna Whitneya, test kolejności par Wilcoxona, korelacja Spearmana)
Efekt_07Potrafi przedstawić uzyskane wyniki w odpowiedniej formie (opis, tabele, wykresy) i dokonać ich interpretacji statystycznej oraz biologicznej

Treści programowe

Lp. Treści programowe dla zajęć/przedmiotu Symbol EU dla zajęć/przedmiotu
1.

Rola i znaczenie statystyki w biologii

Efekt_01
2.

Statystyka opisowa

Efekt_02, Efekt_03, Efekt_04, Efekt_07
3.

Formułowanie i testowanie hipotez statystycznych

Efekt_05, Efekt_06
4.

Prezentacja i interpretacja statystyczna i biologiczna wyników

Efekt_04, Efekt_05, Efekt_06, Efekt_07

Informacje dodatkowe

Metody i formy prowadzenia zajęć
Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień
Rozwiązywanie zadań (np.: obliczeniowych, artystycznych, praktycznych)
Metoda ćwiczeniowa
Sposoby ocenianiaSymbole EK dla modułu zajęć/przedmiotu
EK_1EK_2EK_3EK_4EK_5EK_6EK_7
Egzamin pisemnyxxxxxx
Kolokwium pisemnexxxxxx
Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM
bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne
dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne
dobry (db; 4,0): dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne
dostateczny plus (+dst; 3,5): zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami
dostateczny (dst; 3,0): zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, ale z licznymi błędami
niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

Literatura

Wydawnictwa książkowe

    1. Adam Łomnicki: Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników, PWN, Warszawa, 2010
    2. Radosław Kala: Statystyka dla przyrodników, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, 2009
    3. Andrzej Stanisz: Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom I. Statystyki podstawowe, StatSoft Polska sp. z o. o., , Kraków, 2006

Nakład pracy studenta i punkty ECTS

Forma aktywności Średnia liczba godzin* na zrealizowanie aktywności
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem30
Praca własna studenta:
Przygotowanie do zajęć20
Czytanie wskazanej literatury15
Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji, demonstracji, itp.
Przygotowanie projektu
Przygotowanie pracy semestralnej
Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia25
SUMA GODZIN90
LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut