Brak informacji o poprzedniej stronie.

↰ powrót do programu studiów

Sylabusy w bazie:

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania obowiązkowy| - Biologia - praktyczny - I stopień - I - |1550000-00-00 1
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania 2021 obowiązkowy| - Biologia - praktyczny - I stopień - I - |21142021-11-30 1

wybrano: 2114


Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Sylabus zajęć

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
Specjalność
-
Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii
Poziom studiów
Forma studiów
Profil studiów
Profil ogólnoakademicki
Cykl dydaktyczny
-3
Języki wykładowe
Polski
Obligatoryjność
Obowiązkowy
Blok zajęciowy
Przedmioty nieprzypisane
Koordynator zajęć
dr hab. Tomasz Hanć, tomekh@amu.edu.pl
Prowadzący zajęcia
dr hab. Tomasz Hanć, tomekh@amu.edu.pl
Okres
Semestr -1
Forma zajęć / liczba godzin / forma zaliczenia
 • Zaliczenie z oceną
Liczba punktów ECTS

Cele kształcenia dla zajęć

1. Przekazanie wiedzy na temat biomedycznych uwarunkowań procesu rozwoju i wychowania. 2. Przekazanie wiedzy na temat udziału udziału czynników biologicznych w emocjonalnych poznawczych i behawioralnych aspektach funkcjonowania człowieka. 3. Wypracowanie umiejętności interpretacji danych biologicznych. 4. Rozwinięcie umiejętności samodzielnego poszukiwania i selekcji informacji. 5. Wyrabianie umiejętności przygotowywania prezentacji z zastosowaniem metod wizualnych

Wymagania wstępne

Potwierdzona wiedza z zakresu: 1. Podstaw genetyki człowieka 2. Anatomii i fizjologii układów: hormonalnego i nerwowego

Efekty uczenia się dla zajęć

Symbol EU dla zajęć/przedmiotuPo zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU student/ka:Symbole EK dla kierunku studiów
Efekt_01Opisać biologiczne aspekty rozwoju w kolejnych fazach życia człowieka
Efekt_02Scharakteryzować biomedyczne prawidłowości i źródła zakłóceń procesu rozwoju i wychowania
Efekt_03Opisać biologiczne mechanizmy leżące u podłoża emocji, myślenia i zachowania człowieka
Efekt_04zinterpretować dane na temat odziedziczalności wybranych cech osobowości
Efekt_05uwzględnić czynniki biologiczne w planowaniu strategii edukacji i wychowania
Efekt_06Przygotować samodzielnie prezentację multimedialną opisującą biomedyczne podłoże wybranego zjawiska psychologicznego

Treści programowe

Lp. Treści programowe dla zajęć/przedmiotu Symbol EU dla zajęć/przedmiotu
1.

Fazy rozwoju: aspekty biologiczne i psychologiczne

Efekt_01
2.

Genetyka jakościowa i ilościowa człowieka

Efekt_02
3.

Wybrane choroby genetyczne człowieka: aspekty biologiczne, psychologiczne i pedagogiczne

Efekt_02
4.

Przedmiot i metody genetyki zachowania

Efekt_04
5.

Neurobiologiczne podstawy wychowania

Efekt_03
6.

Endokrynologiczne podstawy rozwoju i wychowania

Efekt_03
7.

Emocje, myślenie, zachowanie - geny czy wychowanie?

Efekt_04, Efekt_05
8.

Odziedziczalność wybranych cech osobowości

Efekt_04, Efekt_05, Efekt_06

Informacje dodatkowe

Metody i formy prowadzenia zajęć
Sposoby ocenianiaSymbole EK dla modułu zajęć/przedmiotu
EK_1EK_2EK_3EK_4EK_5EK_6
Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM
bardzo dobry (bdb; 5,0):
dobry plus (+db; 4,5):
dobry (db; 4,0):
dostateczny plus (+dst; 3,5):
dostateczny (dst; 3,0):
niedostateczny (ndst; 2,0):

Literatura

Wydawnictwa książkowe

  1. Górska T., Grabowska A., Zagrodzka J. : Mózg a zachowanie., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2005
  2. Harris J.R. : czy wychowanie? Co wyrośnie z naszych dzieci i dlaczego., Jacek Santorski & CO Wydawnictwo., Warszawa, 1998
  3. Kalat J.W. : Biologiczne podstawy psychologii. , Wydawnictwo Naukowe PWN., Warszawa, 2006
  4. Traczyk Z., Trzebski A.: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2004
  5. Maccabe J., O’Dally O., Murray R.M., Wright P. : Beyond nature and nurture in psychiatry. Genes, environment and their interplay., Informa Healthcare., , 2006
  6. Plomin R., DeFries J.C., McClearn G.E., McGuffin P.: Genetyka zachowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2001
  7. Sadowski B.: Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt. , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2003
  8. Winter P.C., Hickey G.I., Fletcher H.L. : Genetyka. Krótkie wykłady. , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006
  9. Zawadzki B.: Temperament – geny i środowisko. Porównania wewnątrz- i międzypopulacyjne., Gdańskie Wydawnictwo Naukowe., Sopot, 2002

Nakład pracy studenta i punkty ECTS

Forma aktywności Średnia liczba godzin* na zrealizowanie aktywności
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem
Praca własna studenta:
Przygotowanie do zajęć
Czytanie wskazanej literatury
Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji, demonstracji, itp.
Przygotowanie projektu
Przygotowanie pracy semestralnej
Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut