Brak informacji o poprzedniej stronie.

↰ powrót do programu studiów

Sylabusy w bazie:

Podstawy nauk przyrodniczych obowiązkowy| - Biologia - ogólnoakademicki - I stopień - I - |5110000-00-00 1
Podstawy nauk przyrodniczych obowiązkowy| - Biologia - ogólnoakademicki - I stopień - I - | - Biologia - praktyczny - I stopień - I - | - Biotechnologia - ogólnoakademicki - I stopień - I - | - Ochrona środowiska - ogólnoakademicki - I stopień - I - | - Ochrona środowiska - praktyczny - I stopień - I - |4742021-03-20 1
Podstawy nauk przyrodniczych 2021 obowiązkowy| - Biologia - ogólnoakademicki - I stopień - I - | - Biologia - praktyczny - I stopień - I - | - Biotechnologia - ogólnoakademicki - I stopień - I - | - Ochrona środowiska - ogólnoakademicki - I stopień - I - | - Ochrona środowiska - praktyczny - I stopień - I - |21062021-03-23 1
Podstawy nauk przyrodniczych [2021-22] obowiązkowy| - Biologia - ogólnoakademicki - I stopień - I - | - Biologia - praktyczny - I stopień - I - | - Biotechnologia - ogólnoakademicki - I stopień - I - | - Ochrona środowiska - ogólnoakademicki - I stopień - I - |28122022-02-07 1

wybrano: 2812


Podstawy nauk przyrodniczych

Sylabus zajęć

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
Specjalność
-
Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii
Poziom studiów
Forma studiów
Profil studiów
Profil ogólnoakademicki
Cykl dydaktyczny
-3
Języki wykładowe
Polski
Obligatoryjność
Obowiązkowy
Blok zajęciowy
Przedmioty nieprzypisane
Koordynator zajęć
dr hab. Rafał Mól, ramol@amu.edu.pl, dr hab. Bożena Sikora, boszka@amu.edu.pl, Krzysztof Grygiel dr hab., e-mail: grygielk@amu.edu.pl Wydział Fizyki UAM
Prowadzący zajęcia
dr hab. Rafał Mól, ramol@amu.edu.pl, dr hab. Bożena Sikora, boszka@amu.edu.pl, Krzysztof Grygiel dr hab., e-mail: grygielk@amu.edu.pl Wydział Fizyki UAM
Okres
Semestr -1
Forma zajęć / liczba godzin / forma zaliczenia
 • Zaliczenie z oceną
Liczba punktów ECTS

Cele kształcenia dla zajęć

Celem kształcenia w ramach tego modułu jest dostosowanie zakresu wiedzy i umiejętności uzyskanych w szkole ponadgimnazjalnej przez studentów I roku do wstępnych wymagań w akademickich przedmiotach realizowanych w trakcie studiów pierwszego stopnia. Wybrane zagadnienia z zakresu biologii, chemii oraz matematyki i fizyki są analizowane i dyskutowane w trakcie zajęć, które realizowane są w odpowiednich czterech ścieżkach tematycznych. Ścieżka 1 - Podstawy biologii - Dobór treści oparto na różnicach miedzy poziomem rozszerzonym a poziomem podstawowym zawartych w podstawie programowej kształcenia przedmiotu biologia w szkole ponadgimnazjalnej i istotnych dla realizacji przedmiotów objętych planem studiów. Ścieżka 2 - Podstawy chemii - Treści programowe opracowano mając na celu wyrównanie poziomów pomiędzy studentami, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną osiągając efekty kształcenia z chemii na poziomie podstawowym a tymi, którzy ukończyli efekty kształcenia na poziomie rozszerzonym. Ścieżka 3 - Podstawy matematyki - treści kształcenia opracowano z myślą o tym, by przygotować studentów do zajęć prowadzonych w ramach modułu „Matematyka ze statystyką”, by przypomnieć, rozwinąć i usystematyzować wiadomości zawarte w podstawie programowej przedmiotu matematyka w szkole ponadgimnazjalnej, oraz by rozwinąć umiejętność abstrakcyjnego myślenia. Ścieżka 4 - Podstawy fizyki - Treści kształcenia sformułowano biorąc pod uwagę istotną dla studentów nauk biologicznych wiedzę w głównych działach fizyki; umożliwi to stosowanie właściwych pojęć i rozpoznawanie podstawowych zjawisk i procesów fizycznych którzy ukończyli fizykę na poziomie podstawowym w szkole ponadgimnazjalnej.

Wymagania wstępne

brak wymagań wstępnych

Efekty uczenia się dla zajęć

Symbol EU dla zajęć/przedmiotuPo zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU student/ka:Symbole EK dla kierunku studiów
Efekt_01interpretować informacje zawierające określenia i najważniejszą terminologię właściwe dla przekazu z zakresu biologii.
Efekt_02interpretować informacje zawierające określenia i najważniejszą terminologię właściwe dla przekazu z zakresu chemii.
Efekt_03interpretować informacje zawierające określenia i najważniejszą terminologię właściwe dla przekazu z zakresu matematyki.
Efekt_04interpretować informacje zawierające określenia i najważniejszą terminologię właściwe dla przekazu z zakresu fizyki.
Efekt_05rozpoznawać zagadnienia, które wymagają samodzielnego uzupełnienia wiedzy w oparciu o różne źródła.
Efekt_06wykonywać zadania lub rozwiązywać proste problemy w obszarze biologii.
Efekt_07wykonywać zadania lub rozwiązywać proste problemy w obszarze chemii.
Efekt_08wykonywać zadania lub rozwiązywać proste problemy w obszarze matematyki.
Efekt_09wykonywać zadania lub rozwiązywać proste problemy w obszarze fizyki.
Efekt_10postrzegać konieczność integrowania wiedzy biologicznej, chemicznej, matematycznej i fizycznej przy interpretacji zagadnień i rozwiązywaniu problemów.

Treści programowe

Lp. Treści programowe dla zajęć/przedmiotu Symbol EU dla zajęć/przedmiotu
1.

Pierwiastki i związki organiczne o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania komórek i organizmów.

Efekt_01, Efekt_06
2.

Enzymy i reakcje biochemiczne w komórce. Fotosynteza i oddychanie komórkowe jako przykłady przemian anabolicznych i katabolicznych.

Efekt_01, Efekt_05, Efekt_06
3.

Zapis i ekspresja informacji genetycznej.

Efekt_01, Efekt_06
4.

Inżynieria genetyczna, rozwój biotechnologii i bioinformatyki.

Efekt_01, Efekt_05, Efekt_06
5.

Strukturalno-funkcjonalna organizacja komórki eukariotycznej i prokariotycznej.

Efekt_01, Efekt_05, Efekt_06
6.

Cykl komórkowy, mitoza i mejoza, chromosomy i kariotyp.

Efekt_01, Efekt_05
7.

Zależność między genotypem a fenotypem, mejoza a prawa Mendla, cechy sprzężone, dziedziczenie płci.

Efekt_01, Efekt_05
8.

Podstawowe czynności życiowe organizmów: odżywianie, oddychanie, transport substancji, wydalanie produktów przemiany materii, koordynacja nerwowa i hormonalna, rozmnażanie i podstawy rozwoju.

Efekt_01, Efekt_05, Efekt_06, Efekt_10
9.

Bioróżnorodność i klasyfikowanie organizmów na przykładach wybranych grup systematycznych zwierząt i roślin.

Efekt_01, Efekt_05, Efekt_06
10.

Podstawowe pojęcia i koncepcje ekologii na poziomie populacji, biocenozy i ekosystemu. Zależności międzygatunkowe.

Efekt_01, Efekt_06
11.

Porównanie warunków życia w ekosystemach lądowych i wodnych.

Efekt_01, Efekt_06, Efekt_10
12.

Przepływ energii i krążenie materii w ekosystemach. Cykle biogeochemiczne.

Efekt_01, Efekt_06, Efekt_10
13.

Zjawiska genetyczne w populacjach oraz mechanizmy i prawidłowości ewolucji.

Efekt_01, Efekt_06, Efekt_10
14.

Podstawowa terminologia chemiczna.

Efekt_02
15.

Podstawowe definicje i pojęcia chemiczne.

Efekt_02
16.

Budowa atomu oraz układu okresowego.

Efekt_02, Efekt_05, Efekt_07
17.

Wiązania chemiczne oraz budowa cząsteczki.

Efekt_02, Efekt_05, Efekt_07
18.

Reakcje chemiczne oraz typy reakcji chemicznych.

Efekt_02, Efekt_05, Efekt_07
19.

Charakterystyka pierwiastków I, II oraz III okresu.

Efekt_02, Efekt_05, Efekt_07
20.

Równowagi jonowe, kwasy i zasady.

Efekt_02, Efekt_05, Efekt_07
21.

Obliczenia chemiczne w chemii.

Efekt_02, Efekt_05, Efekt_07, Efekt_10
22.

Procesy utleniania i redukcji.

Efekt_02, Efekt_05, Efekt_07, Efekt_10
23.

Związki kompleksowe i ich właściwości.

Efekt_02, Efekt_05, Efekt_07
24.

Podstawowe zagadnienia dotyczące ochrony środowiska – kwaśne deszcze, dziura ozonowa, erozja.

Efekt_02, Efekt_05, Efekt_07, Efekt_10
25.

Zbiory i działania na zbiorach.

Efekt_03, Efekt_05, Efekt_08, Efekt_10
26.

Liczby rzeczywiste.

Efekt_03, Efekt_05, Efekt_08, Efekt_10
27.

Funkcje elementarne.

Efekt_03, Efekt_05, Efekt_08, Efekt_10
28.

Rachunek prawdopodobieństwa i kombinatoryka.

Efekt_03, Efekt_05, Efekt_08, Efekt_10
29.

Świat oczami fizyka. Pojęcie siły w mechanice, energia mechaniczna i praca, przemiany energii.

Efekt_04, Efekt_05, Efekt_09, Efekt_10
30.

Ładunek elektryczny i przewodnictwo, prąd elektryczny, magnetyzm.

Efekt_04, Efekt_05, Efekt_09, Efekt_10
31.

Własności gazów (termodynamiczne), własności cieczy (elementy hydrodynamiki), dyfuzja i osmoza.

Efekt_04, Efekt_05, Efekt_09, Efekt_10
32.

Optyka geometryczna, oddziaływanie światła z atomami, widmo fal elektromagnetycznych, elementy fizyki jądrowej (promieniotwórczość).

Efekt_04, Efekt_05, Efekt_09, Efekt_10

Informacje dodatkowe

Metody i formy prowadzenia zajęć
Sposoby ocenianiaSymbole EK dla modułu zajęć/przedmiotu
EK_1EK_2EK_3EK_4EK_5EK_6EK_7EK_8EK_9EK_10
Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM
bardzo dobry (bdb; 5,0):
dobry plus (+db; 4,5):
dobry (db; 4,0):
dostateczny plus (+dst; 3,5):
dostateczny (dst; 3,0):
niedostateczny (ndst; 2,0):

Literatura

Wydawnictwa książkowe

  1. A. Bielański : Podstawy chemii nieorganicznej, PWN, Warszawa, 2007
  2. L. Jones, P. Atkins : Chemia ogólna - Cząsteczki, materia, reakcje, PWN, Warszawa, 2004
  3. J.D. Lee : Zwięzła chemia nieorganiczna, PWN, Warszawa, 1997
  4. A. Śliwa: Obliczenia chemiczne - zbiór zadań z chemii ogólnej, analitycznej i nieorganicznej, PWN, Warszawa, 1982
  5. praca zbiorowa: Biologia - Jedność i różnorodność, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa, 2008
  6. E.P. Solomon, L.R.Berg, D.W. Martin: Biologia, Multico, Warszawa, 2009, 2011
  7. praca zbiorowa: Biologia t.1, 2, 3, Podręcznik do liceum ogólnokształcącego, zakres rozszerzony, Operon, Rumia, Gdynia, 2002-2005

Nakład pracy studenta i punkty ECTS

Forma aktywności Średnia liczba godzin* na zrealizowanie aktywności
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem
Praca własna studenta:
Przygotowanie do zajęć
Czytanie wskazanej literatury
Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji, demonstracji, itp.
Przygotowanie projektu
Przygotowanie pracy semestralnej
Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut