Brak informacji o poprzedniej stronie.

↰ powrót do programu studiów

Sylabusy w bazie:

Podstawy teoretyczne biologii obowiązkowy| - Biologia - ogólnoakademicki - I stopień - I - | - Biotechnologia - ogólnoakademicki - I stopień - I - | - Ochrona środowiska - ogólnoakademicki - I stopień - I - | - Bioinformatyka - ogólnoakademicki - I stopień - I - | - Biologia - praktyczny - I stopień - I - |1080000-00-00 1
Podstawy teoretyczne biologii 2021 obowiązkowy| - Biologia - ogólnoakademicki - I stopień - I - | - Biotechnologia - ogólnoakademicki - I stopień - I - | - Ochrona środowiska - ogólnoakademicki - I stopień - I - | - Bioinformatyka - ogólnoakademicki - I stopień - I - | - Biologia - praktyczny - I stopień - I - | - Bioinformatyka UAM - ogólnoakademicki - I stopień - I - |21072021-12-05 1
Podstawy teoretyczne biologii 2021 [2021-22] OK obowiązkowy| - Biologia - ogólnoakademicki - I stopień - I - | - Biotechnologia - ogólnoakademicki - I stopień - I - | - Ochrona środowiska - ogólnoakademicki - I stopień - I - | - Bioinformatyka - ogólnoakademicki - I stopień - I - | - Biologia - praktyczny - I stopień - I - | - Biologia - ogólnoakademicki - I stopień - I - |25632021-12-09 1
Podstawy teoretyczne biologii 2021 [2021-22] OK [2021-22] obowiązkowy| - Biologia - ogólnoakademicki - I stopień - I - | - Biotechnologia - ogólnoakademicki - I stopień - I - | - Ochrona środowiska - ogólnoakademicki - I stopień - I - | - Bioinformatyka - ogólnoakademicki - I stopień - I - | - Biologia - praktyczny - I stopień - I - | - Biologia i zdrowie człowieka - ogólnoakademicki - I stopień - I - |27672021-12-10 1

wybrano: 2767


Podstawy teoretyczne biologii

Sylabus zajęć

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
Specjalność
-
Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii
Poziom studiów
Forma studiów
Profil studiów
Profil ogólnoakademicki
Cykl dydaktyczny
-3
Języki wykładowe
Polski
Obligatoryjność
Obowiązkowy
Blok zajęciowy
Przedmioty nieprzypisane
Koordynator zajęć
prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek, przemow@amu.edu.pl
Prowadzący zajęcia
prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek, przemow@amu.edu.pl, dr hab. Anna Skoracka, skoracka@amu.edu.pl, prof. dr hab. Marlena Lembicz, lembicz@amu.edu.pl
Okres
Semestr -1
Forma zajęć / liczba godzin / forma zaliczenia
  • Zaliczenie z oceną
Liczba punktów ECTS

Cele kształcenia dla zajęć

1. Przedstawienie spójnej podstawy teoretycznej nauk biologicznych. 2. Zapoznanie z etapami poznania naukowego i podstawowymi postulatami metodologicznymi obowiązującymi w naukach przyrodniczych. 3. Wykazanie, że rozwój nauk biologicznych wymaga wykorzystania zdobyczy teoretycznych, doświadczalnych oraz narzędzi pokrewnych nauk przyrodniczych i ścisłych, w szczególności matematyki, fizyki i chemii. 4. Przekazanie wiedzy o wybranych teoriach wyjaśniających zjawiska i procesy biologiczne na wszystkich poziomach organizacji życia. 5. Zapoznanie z różnymi podejściami metodologicznymi wykorzystywanymi w naukach biologicznych. 6. Wyrobienie umiejętności identyfikacji kluczowych zjawisk i procesów oraz ich opisu z użyciem podstawowych teorii biologicznych i kontekstu empirycznego. 7. Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia i dostarczanie inspiracji do odkrywania wzorców przyrodniczych.

Wymagania wstępne

Znajomość matematyki, fizyki, chemii, biologii na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej.

Efekty uczenia się dla zajęć

Symbol EU dla zajęć/przedmiotuPo zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU student/ka:Symbole EK dla kierunku studiów
Efekt_01Zdefiniować wybrane pojęcia metodologii nauk przyrodniczych
Efekt_02Wymienić różne definicje życia, wykorzystujące zróżnicowane podstawy teoretyczne
Efekt_03Wskazać przykłady emergencji właściwości wynikające ze złożoności zjawisk i procesów biologicznych
Efekt_04Opisać wpływ sił fizycznych na strukturę i funkcjonowanie życia
Efekt_05Wymienić najważniejsze poziomy hierarchicznej organizacji życia
Efekt_06Określić najważniejsze założenia teorii komórkowej i porównać z założeniami teorii organizmalnej
Efekt_07Scharakteryzować poszczególne etapy przepływu informacji genetycznej
Efekt_08Wskazać najważniejsze reguły rządzące rozwojem organizmów
Efekt_09Omówić znaczenie procesu symbiozy w ewolucji
Efekt_10Wymienić najważniejsze strategie życiowe organizmów
Efekt_11Wskazać termodynamiczne podstawy funkcjonowania ekosystemów
Efekt_12Wyjaśnić najważniejsze koncepcje teorii ewolucji
Efekt_13Zanalizować ewolucję biologiczną i kulturową w kontekście teorii super-organizmu

Treści programowe

Lp. Treści programowe dla zajęć/przedmiotu Symbol EU dla zajęć/przedmiotu
1.

Podstawy metodologii pracy naukowej (pojęcia: teoria naukowa, hipoteza, stawianie i testowanie hipotez jako proces tworzenia nauki, fakt, paradygmat, twierdzenie, model)

Efekt_01
2.

Poznawanie świata żywego z perspektywy historycznej

Efekt_01, Efekt_02, Efekt_03
3.

Teoretyczne podstawy nauk biologicznych a definicja życia

Efekt_02
4.

Matematyczne podłoże opisu zjawisk biologicznych (m.in. geometria, symetrie, zbiory)

Efekt_02, Efekt_03, Efekt_04
5.

Świat żywy w okowach fizyki (podstawy termodynamiki, wpływ sił fizycznych na strukturę i funkcjonowanie organizmów)

Efekt_03, Efekt_04
6.

Teoria złożoności

Efekt_03, Efekt_05
7.

Koncepcja hierarchii i teoria hierarchicznej organizacji życia

Efekt_03, Efekt_05
8.

Teoria komórkowa i organizmalna (różnice, podobieństwa, przypadki graniczne)

Efekt_03, Efekt_05, Efekt_06
9.

Podstawowy dogmat biologii molekularnej

Efekt_05, Efekt_07
10.

Elementy teorii biologii rozwoju

Efekt_07, Efekt_08
11.

Teoria endosymbiotyczna a ewolucyjne innowacje organizmów (rozwiązania metaboliczne, morfologiczne, ekologiczne, powstanie organizmów eukariotycznych)

Efekt_09
12.

Wykorzystanie teorii gier do objaśnienia strategii życia organizmów

Efekt_10, Efekt_04
13.

Funkcjonowanie ekosystemów (struktura troficzna, modele ekosystemów, stabilność ekosystemów i równowaga w przyrodzie, eksploatacja systemów, trwałość biosfery)

Efekt_11
14.

Teoria super-organizmu (organizmy klonalne, organizmy kolonijne, społeczeństwo jako super organizm, biocenoza i biosfera jako super organizm)

Efekt_13
15.

Teoria ewolucji (Darwinizm, dobór naturalny, Hipoteza Czerwonej Królowej, specjacja, teoria klasyfikacji, teoria bioróżnorodności i biogeografii)

Efekt_12

Informacje dodatkowe

Metody i formy prowadzenia zajęć
Sposoby ocenianiaSymbole EK dla modułu zajęć/przedmiotu
EK_1EK_2EK_3EK_4EK_5EK_6EK_7EK_8EK_9EK_10EK_11EK_12EK_13
Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM
bardzo dobry (bdb; 5,0):
dobry plus (+db; 4,5):
dobry (db; 4,0):
dostateczny plus (+dst; 3,5):
dostateczny (dst; 3,0):
niedostateczny (ndst; 2,0):

Literatura

Wydawnictwa książkowe

    1. January Weiner: Życie i Ewolucja Biosfery, PWN, Warszawa, 1999
    2. Wojtaszek, Woźny, Ratajczak (red.): Biologia komórki roślinnej, tom I i II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006, 2007

Artykuły w czasopismach

    1. (): materiały własne prowadzących, ,

Nakład pracy studenta i punkty ECTS

Forma aktywności Średnia liczba godzin* na zrealizowanie aktywności
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem
Praca własna studenta:
Przygotowanie do zajęć
Czytanie wskazanej literatury
Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji, demonstracji, itp.
Przygotowanie projektu
Przygotowanie pracy semestralnej
Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut