Brak informacji o poprzedniej stronie.

↰ powrót do programu studiów

Sylabusy w bazie:

Podstawy teoretyczne biologii obowiązkowy| - Biologia - ogólnoakademicki - I stopień - I - | - Biotechnologia - ogólnoakademicki - I stopień - I - | - Ochrona środowiska - ogólnoakademicki - I stopień - I - | - Bioinformatyka - ogólnoakademicki - I stopień - I - | - Biologia - praktyczny - I stopień - I - |1080000-00-00 1
Podstawy teoretyczne biologii 2021 obowiązkowy| - Biologia - ogólnoakademicki - I stopień - I - | - Biotechnologia - ogólnoakademicki - I stopień - I - | - Ochrona środowiska - ogólnoakademicki - I stopień - I - | - Bioinformatyka - ogólnoakademicki - I stopień - I - | - Biologia - praktyczny - I stopień - I - | - Bioinformatyka UAM - ogólnoakademicki - I stopień - I - |21072021-12-05 1
Podstawy teoretyczne biologii 2021 [2021-22] OK obowiązkowy| - Biologia - ogólnoakademicki - I stopień - I - | - Biotechnologia - ogólnoakademicki - I stopień - I - | - Ochrona środowiska - ogólnoakademicki - I stopień - I - | - Bioinformatyka - ogólnoakademicki - I stopień - I - | - Biologia - praktyczny - I stopień - I - | - Biologia - ogólnoakademicki - I stopień - I - |25632021-12-09 1
Podstawy teoretyczne biologii 2021 [2021-22] OK [2021-22] obowiązkowy| - Biologia - ogólnoakademicki - I stopień - I - | - Biotechnologia - ogólnoakademicki - I stopień - I - | - Ochrona środowiska - ogólnoakademicki - I stopień - I - | - Bioinformatyka - ogólnoakademicki - I stopień - I - | - Biologia - praktyczny - I stopień - I - | - Biologia i zdrowie człowieka - ogólnoakademicki - I stopień - I - |27672021-12-10 1

wybrano: 2767


Podstawy teoretyczne biologii

Sylabus zajęć

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
Specjalność
-
Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii
Poziom studiów
Forma studiów
Profil studiów
Profil ogólnoakademicki
Cykl dydaktyczny
-3
Języki wykładowe
Polski
Obligatoryjność
Obowiązkowy
Blok zajęciowy
Przedmioty nieprzypisane
Koordynator zajęć
prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek, przemow@amu.edu.pl, dr hab. Anna Skoracka, skoracka@amu.edu.pl, prof. dr hab. Marlena Lembicz, lembicz@amu.edu.pl
Prowadzący zajęcia
prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek, przemow@amu.edu.pl, dr hab. Anna Skoracka, skoracka@amu.edu.pl, prof. dr hab. Marlena Lembicz, lembicz@amu.edu.pl
Okres
Semestr -1
Forma zajęć / liczba godzin / forma zaliczenia
 • Zaliczenie z oceną
Liczba punktów ECTS

Cele kształcenia dla zajęć

1. Przedstawienie spójnej podstawy teoretycznej nauk biologicznych. 2. Zapoznanie z etapami poznania naukowego i podstawowymi postulatami metodologicznymi obowiązującymi w naukach przyrodniczych. 3. Wykazanie, że rozwój nauk biologicznych wymaga wykorzystania zdobyczy teoretycznych, doświadczalnych oraz narzędzi pokrewnych nauk przyrodniczych i ścisłych, w szczególności matematyki, fizyki i chemii. 4. Przekazanie wiedzy o wybranych teoriach wyjaśniających zjawiska i procesy biologiczne na wszystkich poziomach organizacji życia. 5. Zapoznanie z różnymi podejściami metodologicznymi wykorzystywanymi w naukach biologicznych. 6. Wyrobienie umiejętności identyfikacji kluczowych zjawisk i procesów oraz ich opisu z użyciem podstawowych teorii biologicznych i kontekstu empirycznego. 7. Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia i dostarczanie inspiracji do odkrywania wzorców przyrodniczych.

Wymagania wstępne

Znajomość matematyki, fizyki, chemii, biologii na poziomie szkoły ponadpodstawowej.

Efekty uczenia się dla zajęć

Symbol EU dla zajęć/przedmiotuPo zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU student/ka:Symbole EK dla kierunku studiów
Efekt_01zna i rozumie wybrane pojęcia metodologii nauk przyrodniczych
Efekt_02zna i rozumie różne definicje życia, wykorzystujące zróżnicowane podstawy teoretyczne
Efekt_03zna i rozumie przykłady emergencji właściwości wynikające ze złożoności zjawisk i procesów biologicznych
Efekt_04potrafi opisać wpływ sił fizycznych na strukturę i funkcjonowanie życia
Efekt_05wymienia najważniejsze poziomy hierarchicznej organizacji życia
Efekt_06określa najważniejsze założenia teorii komórkowej i porównuje z założeniami teorii organizmalnej
Efekt_07charakteryzuje poszczególne etapy przepływu informacji genetycznej
Efekt_08wskazuje najważniejsze reguły rządzące rozwojem organizmów
Efekt_09zna i rozumie znaczenie procesu symbiozy w ewolucji
Efekt_10zna i wymienia najważniejsze strategie życiowe organizmów
Efekt_11zna i rozumie termodynamiczne podstawy funkcjonowania ekosystemów
Efekt_12zna i rozumie najważniejsze koncepcje teorii ewolucji
Efekt_13potrafi przeanalizować ewolucję biologiczną i kulturową w kontekście teorii super-organizmu

Treści programowe

Lp. Treści programowe dla zajęć/przedmiotu Symbol EU dla zajęć/przedmiotu
1.

Podstawy metodologii pracy naukowej (teoria naukowa, hipoteza, stawianie i testowanie hipotez jako proces tworzenia nauki, metoda naukowa)

Efekt_01
2.

Poznawanie świata żywego z perspektywy historycznej

Efekt_01, Efekt_02, Efekt_03
3.

Teoretyczne podstawy nauk biologicznych a definicja życia

Efekt_02
4.

Matematyczne podłoże opisu zjawisk biologicznych (m.in. geometria, symetrie, zbiory)

Efekt_02, Efekt_03, Efekt_04
5.

Świat żywy w okowach fizyki (podstawy termodynamiki, wpływ sił fizycznych na strukturę i funkcjonowanie organizmów)

Efekt_03, Efekt_04
6.

Teoria złożoności

Efekt_03, Efekt_05
7.

Koncepcja hierarchii i teoria hierarchicznej organizacji życia

Efekt_03, Efekt_05
8.

Teoria komórkowa i organizmalna (różnice, podobieństwa, przypadki graniczne)

Efekt_03, Efekt_05, Efekt_06
9.

Podstawowy dogmat biologii molekularnej

Efekt_05, Efekt_07
10.

Elementy teorii biologii rozwoju

Efekt_07, Efekt_08
11.

Teoria endosymbiotyczna a ewolucyjne innowacje organizmów (rozwiązania metaboliczne, morfologiczne, ekologiczne, powstanie organizmów eukariotycznych)

Efekt_09
12.

Wykorzystanie teorii gier do objaśnienia strategii życia organizmów

Efekt_10, Efekt_04
13.

Funkcjonowanie ekosystemów (poziomy hierarchii biologicznej, dynamika ekosystemów, struktura troficzna, teoria ekologii ekosystemów i znaczenie węgla, wpływ człowieka na funkcjonowanie ekosystemów)

Efekt_11
14.

Koncepcja superorganizmu (organizmy klonalne, organizmy kolonijne, organizmy eusocjalne, ewolucyjne wyjaśnienie koncepcji superorganizmu, ewolucja społeczna człowieka)

Efekt_13
15.

Teoria ewolucji (dobór naturalny, adaptacje, dostosowanie, hipoteza Czerwonej Królowej, koewolucja, dobór płciowy)

Efekt_12

Informacje dodatkowe

Metody i formy prowadzenia zajęć
Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień
Wykład problemowy
Demonstracje dźwiękowe i/lub video
Sposoby ocenianiaSymbole EK dla modułu zajęć/przedmiotu
EK_1EK_2EK_3EK_4EK_5EK_6EK_7EK_8EK_9EK_10EK_11EK_12EK_13
Esejxxxxxxxxxxxxx
Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM
bardzo dobry (bdb; 5,0): znakomita wiedza o wybranych teoriach wyjaśniających zjawiska i procesy biologiczne na wszystkich poziomach organizacji życia oraz o podstawowych postulatach metodologicznych obowiązujących w naukach przyrodniczych; znakomita umiejętność identyfikacji kluczowych zjawisk i procesów oraz ich opisu z użyciem podstawowych teorii biologicznych i kontekstu empirycznego; znakomita umiejętność krytycznego myślenia i opisywania wzorców przyrodniczych w kompleksowy sposób z wykorzystaniem teorii pokrewnych nauk przyrodniczych
dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra wiedza o wybranych teoriach wyjaśniających zjawiska i procesy biologiczne na wszystkich poziomach organizacji życia oraz o podstawowych postulatach metodologicznych obowiązujących w naukach przyrodniczych; bardzo dobra umiejętność identyfikacji kluczowych zjawisk i procesów oraz ich opisu z użyciem podstawowych teorii biologicznych i kontekstu empirycznego; bardzo dobra umiejętność krytycznego myślenia i opisywania wzorców przyrodniczych w kompleksowy sposób z wykorzystaniem teorii pokrewnych nauk przyrodniczych
dobry (db; 4,0): dobra wiedza o wybranych teoriach wyjaśniających zjawiska i procesy biologiczne na wszystkich poziomach organizacji życia oraz o podstawowych postulatach metodologicznych obowiązujących w naukach przyrodniczych; dobra umiejętność identyfikacji kluczowych zjawisk i procesów oraz ich opisu z użyciem podstawowych teorii biologicznych i kontekstu empirycznego; dobra umiejętność krytycznego myślenia i opisywania wzorców przyrodniczych w kompleksowy sposób z wykorzystaniem teorii pokrewnych nauk przyrodniczych
dostateczny plus (+dst; 3,5): wiedza o wybranych teoriach wyjaśniających zjawiska i procesy biologiczne na wszystkich poziomach organizacji życia oraz o podstawowych postulatach metodologicznych obowiązujących w naukach przyrodniczych; umiejętność identyfikacji kluczowych zjawisk i procesów oraz ich opisu z użyciem podstawowych teorii biologicznych i kontekstu empirycznego; umiejętność krytycznego myślenia i opisywania wzorców przyrodniczych w kompleksowy sposób z wykorzystaniem teorii pokrewnych nauk przyrodniczych - ale ze znacznymi niedociągnięciami
dostateczny (dst; 3,0): wiedza o wybranych teoriach wyjaśniających zjawiska i procesy biologiczne na wszystkich poziomach organizacji życia oraz o podstawowych postulatach metodologicznych obowiązujących w naukach przyrodniczych; umiejętność identyfikacji kluczowych zjawisk i procesów oraz ich opisu z użyciem podstawowych teorii biologicznych i kontekstu empirycznego; umiejętność krytycznego myślenia i opisywania wzorców przyrodniczych w kompleksowy sposób z wykorzystaniem teorii pokrewnych nauk przyrodniczych - ale ze licznymi błędami
niedostateczny (ndst; 2,0): niewystarczająca wiedza o wybranych teoriach wyjaśniających zjawiska i procesy biologiczne na wszystkich poziomach organizacji życia oraz o podstawowych postulatach metodologicznych obowiązujących w naukach przyrodniczych; brak umiejętności identyfikacji kluczowych zjawisk i procesów oraz ich opisu z użyciem podstawowych teorii biologicznych i kontekstu empirycznego; brak umiejętności krytycznego myślenia i opisywania wzorców przyrodniczych w kompleksowy sposób z wykorzystaniem teorii pokrewnych nauk przyrodniczych

Literatura

Wydawnictwa książkowe

  1. January Weiner: Życie i Ewolucja Biosfery, PWN, Warszawa, 1999
  2. Wojtaszek, Woźny, Ratajczak (red.): Biologia komórki roślinnej, tom I i II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006, 2007
  3. Douglas J. Futuyma: Ewolucja, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego , Warszawa, 2008
  4. Łomnicki A.: Ekologia Ewolucyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa, 2012

Artykuły w czasopismach

  1. (): konspekty prowadzących, ,

Nakład pracy studenta i punkty ECTS

Forma aktywności Średnia liczba godzin* na zrealizowanie aktywności
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem30
Praca własna studenta:
Przygotowanie do zajęć20
Czytanie wskazanej literatury35
Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji, demonstracji, itp.
Przygotowanie projektu
Przygotowanie pracy semestralnej
Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia40
SUMA GODZIN125
LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut