Brak informacji o poprzedniej stronie.

↰ powrót do programu studiów

Sylabusy w bazie:

Chemia obowiązkowy| - Biologia - praktyczny - I stopień - I - |9920000-00-00 1
Chemia 2021 obowiązkowy| - Biologia - praktyczny - I stopień - I - |21092021-03-29 1

wybrano: 2109


Chemia

Sylabus zajęć

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
Specjalność
-
Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii
Poziom studiów
Forma studiów
Profil studiów
Profil ogólnoakademicki
Cykl dydaktyczny
-3
Języki wykładowe
Polski
Obligatoryjność
Obowiązkowy
Blok zajęciowy
Przedmioty nieprzypisane
Koordynator zajęć
prof. UAM dr hab. Włodzimierz Gałęzowski Wydział Chemii, prof. UAM dr hab. Artur Kowalski Wydział Chemii
Prowadzący zajęcia
prof. UAM dr hab. Włodzimierz Gałęzowski Wydział Chemii, prof. UAM dr hab. Artur Kowalski Wydział Chemii
Okres
Semestr -1
Forma zajęć / liczba godzin / forma zaliczenia
  • Zaliczenie z oceną
Liczba punktów ECTS

Cele kształcenia dla zajęć

- poszerzenie znajomości praw chemii szczególnie w odniesieniu do procesów biologicznych - zrozumienie budowy cząsteczek i oddziaływań międzycząsteczkowych odpowiedzialnych za strukturę materii - ugruntowanie i poszerzenie znajomości podstawowych typów reakcji chemicznych ze szczególnym odniesieniem do tych zachodzących w układach biologicznych - opanowanie podstaw termodynamiki chemicznej i umiejętności stosowania praw termodynamiki do reakcji chemicznych i przemian fazowych

Wymagania wstępne

wiedza z zakresu przedmiotów przyrodniczych na poziomie szkoły średniej

Efekty uczenia się dla zajęć

Symbol EU dla zajęć/przedmiotuPo zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU student/ka:Symbole EK dla kierunku studiów
Efekt_01opisywać budowę materii w zakresie koniecznym dla zrozumienia procesów biologicznych, tworzyć wzory strukturalne cząsteczek, opisywać i identyfikować rodzaje wiązań chemicznych i oddziaływań międzycząsteczkowych odpowiedzialnych za właściwości fizyczne związków a także strukturę układów biologicznych
Efekt_02identyfikować rodzaje reakcji chemicznych i ilościowo opisywać procesy chemiczne za pomocą reakcji
Efekt_03wymieniać i stosować podstawowe metody rozdziału mieszanin związków chemicznych
Efekt_04wykonać podstawowe czynności w laboratorium chemicznym, takie jak sporządzanie roztworów o określonym stężeniu, buforów; rozcieńczać roztwory
Efekt_05opisywać procesy fizykochemiczne posługując się pojęciami termodynamiki chemicznej

Treści programowe

Lp. Treści programowe dla zajęć/przedmiotu Symbol EU dla zajęć/przedmiotu
1.

budowa materii: rodzaje wiązań chemicznych, struktura cząsteczek, hybrydyzacja, oddziaływania międzycząsteczkowe - ich wpływ na strukturę materii i właściwości fizyczne związków

Efekt_01
2.

rozdział mieszanin i podstawowe techniki analityczne

Efekt_03, Efekt_04
3.

reakcje utleniania i redukcji

Efekt_02
4.

analiza spektrometryczna

Efekt_04
5.

elementy termodynamiki chemicznej

Efekt_05

Informacje dodatkowe

Metody i formy prowadzenia zajęć
Sposoby ocenianiaSymbole EK dla modułu zajęć/przedmiotu
EK_1EK_2EK_3EK_4EK_5
Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM
bardzo dobry (bdb; 5,0):
dobry plus (+db; 4,5):
dobry (db; 4,0):
dostateczny plus (+dst; 3,5):
dostateczny (dst; 3,0):
niedostateczny (ndst; 2,0):

Literatura

Wydawnictwa książkowe

    1. Cotton, Wilkinson, Gaus: Chemia Nieorganiczna, PWN, Warszawa, 1995
    2. L.Jones, P.Atkins: Chemia Ogólna, PWN, Warszawa, 2006
    3. J.Fisher, J.R.P.Arnold: Chemia dla Biologów, PWN, Warszawa, 2008

Nakład pracy studenta i punkty ECTS

Forma aktywności Średnia liczba godzin* na zrealizowanie aktywności
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem60
Praca własna studenta:
Przygotowanie do zajęć
Czytanie wskazanej literatury
Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji, demonstracji, itp.
Przygotowanie projektu
Przygotowanie pracy semestralnej
Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut