Brak informacji o poprzedniej stronie.

↰ powrót do programu studiów

Sylabusy w bazie:

Chemia obowiązkowy| - Biologia - praktyczny - I stopień - I - |9920000-00-00 1
Chemia 2021 obowiązkowy| - Biologia - praktyczny - I stopień - I - |21092021-03-29 1

wybrano: 2109


Chemia

Sylabus zajęć

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
Specjalność
-
Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii
Poziom studiów
Forma studiów
Profil studiów
Profil ogólnoakademicki
Cykl dydaktyczny
-3
Języki wykładowe
Polski
Obligatoryjność
Obowiązkowy
Blok zajęciowy
Przedmioty nieprzypisane
Koordynator zajęć
Prowadzący zajęcia
Okres
Semestr -1
Forma zajęć / liczba godzin / forma zaliczenia
  • Zaliczenie z oceną
Liczba punktów ECTS

Cele kształcenia dla zajęć

- poszerzenie znajomości praw chemii szczególnie w odniesieniu do procesów biologicznych - zrozumienie budowy cząsteczek i oddziaływań międzycząsteczkowych odpowiedzialnych za strukturę materii - ugruntowanie i poszerzenie znajomości podstawowych typów reakcji chemicznych ze szczególnym odniesieniem do tych zachodzących w układach biologicznych - opanowanie podstaw termodynamiki chemicznej i umiejętności stosowania praw termodynamiki do reakcji chemicznych i przemian fazowych

Wymagania wstępne

wiedza z zakresu przedmiotów przyrodniczych na poziomie szkoły średniej

Efekty uczenia się dla zajęć

Symbol EU dla zajęć/przedmiotuPo zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU student/ka:Symbole EK dla kierunku studiów
Efekt_01opisywać budowę materii w zakresie koniecznym dla zrozumienia procesów biologicznych, tworzyć wzory strukturalne cząsteczek, opisywać i identyfikować rodzaje wiązań chemicznych i oddziaływań międzycząsteczkowych odpowiedzialnych za właściwości fizyczne związków a także strukturę układów biologicznych
Efekt_02identyfikować rodzaje reakcji chemicznych i ilościowo opisywać procesy chemiczne za pomocą reakcji
Efekt_03wymieniać i stosować podstawowe metody rozdziału mieszanin związków chemicznych
Efekt_04wykonać podstawowe czynności w laboratorium chemicznym, takie jak sporządzanie roztworów o określonym stężeniu, buforów; rozcieńczać roztwory
Efekt_05opisywać procesy fizykochemiczne posługując się pojęciami termodynamiki chemicznej

Treści programowe

Lp. Treści programowe dla zajęć/przedmiotu Symbol EU dla zajęć/przedmiotu
1.

budowa materii: rodzaje wiązań chemicznych, struktura cząsteczek, hybrydyzacja, oddziaływania międzycząsteczkowe - ich wpływ na strukturę materii i właściwości fizyczne związków

Efekt_01
2.

rozdział mieszanin i podstawowe techniki analityczne

Efekt_03, Efekt_04
3.

reakcje utleniania i redukcji

Efekt_02
4.

analiza spektrometryczna

Efekt_04
5.

elementy termodynamiki chemicznej

Efekt_05

Informacje dodatkowe

Metody i formy prowadzenia zajęć
Sposoby ocenianiaSymbole EK dla modułu zajęć/przedmiotu
EK_1EK_2EK_3EK_4EK_5
Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM
bardzo dobry (bdb; 5,0):
dobry plus (+db; 4,5):
dobry (db; 4,0):
dostateczny plus (+dst; 3,5):
dostateczny (dst; 3,0):
niedostateczny (ndst; 2,0):

Literatura

Wydawnictwa książkowe

    1. Cotton, Wilkinson, Gaus: Chemia Nieorganiczna, PWN, Warszawa, 1995
    2. L.Jones, P.Atkins: Chemia Ogólna, PWN, Warszawa, 2006
    3. J.Fisher, J.R.P.Arnold: Chemia dla Biologów, PWN, Warszawa, 2008

Nakład pracy studenta i punkty ECTS

Forma aktywności Średnia liczba godzin* na zrealizowanie aktywności
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem
Praca własna studenta:
Przygotowanie do zajęć
Czytanie wskazanej literatury
Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji, demonstracji, itp.
Przygotowanie projektu
Przygotowanie pracy semestralnej
Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut