Brak informacji o poprzedniej stronie.

↰ powrót do programu studiów

Sylabusy w bazie:

Fizyka obowiązkowy| - Biologia - praktyczny - I stopień - I - |9960000-00-00 1
Fizyka 2021 obowiązkowy| - Biologia - praktyczny - I stopień - I - |21102021-03-26 1

wybrano: 2110


Fizyka

Sylabus zajęć

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
Specjalność
-
Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii
Poziom studiów
Forma studiów
Profil studiów
Profil ogólnoakademicki
Cykl dydaktyczny
-3
Języki wykładowe
Polski
Obligatoryjność
Obowiązkowy
Blok zajęciowy
Przedmioty nieprzypisane
Koordynator zajęć
dr Agnieszka Cichy Wydział Fizyki, dr Iwaszkiewicz-Kostka Wydział Fizyki
Prowadzący zajęcia
dr Agnieszka Cichy Wydział Fizyki, dr Iwaszkiewicz-Kostka Wydział Fizyki
Okres
Semestr -1
Forma zajęć / liczba godzin / forma zaliczenia
  • Zaliczenie z oceną
Liczba punktów ECTS

Cele kształcenia dla zajęć

Zapoznanie studentów z podstawami fizyki obejmującymi elementy mechaniki, termodynamiki, elektryczności i magnetyzmu

Wymagania wstępne

- w zakresie wiedzy: wiedza z zakresu szkoły średniej na poziomie podstawowym - w zakresie umiejętności: umiejętność robienia notatek oraz korzystania z literatury -w zakresie umiejętności społecznych: praca w grupie

Efekty uczenia się dla zajęć

Symbol EU dla zajęć/przedmiotuPo zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU student/ka:Symbole EK dla kierunku studiów
Efekt_01Posiada wiedzę z podstawowych działów fizyki takich jak: mechanika, termodynamika, elektryczność i magnetyzm
Efekt_02Potrafi wykonać podstawowe doświadczenia fizyczne
Efekt_03Potrafi dokonać prostych obliczeń, rozwiązać podstawowe zadania
Efekt_04Potrafi przygotować i przedstawić wystąpienie ustne na tematy związane z wykładem
Efekt_05 Integruje uzyskaną wiedzę z zakresu fizyki, potrafi wyciągać wnioski z obserwowanych zjawisk
Efekt_06Rozumie potrzebę uczenia się i podnoszenia swoich kompetencji

Treści programowe

Lp. Treści programowe dla zajęć/przedmiotu Symbol EU dla zajęć/przedmiotu
1.

Jednostki fizyczne, wzorce, działania na wektorach i tensorach

Efekt_01, Efekt_03
2.

Mechanika: ruch jednostajny i zmienny

Efekt_01, Efekt_02, Efekt_03, Efekt_05, Efekt_06
3.

Zasady dynamiki, tarcie

Efekt_01, Efekt_02, Efekt_03, Efekt_04, Efekt_05, Efekt_06
4.

Mechanika: siły bezwładności, zderzenia

Efekt_01, Efekt_02, Efekt_03, Efekt_05, Efekt_06
5.

Prawa zachowania masy energii i pędu

Efekt_01, Efekt_02, Efekt_03, Efekt_05, Efekt_06
6.

Mechanika: ruch obrotowy, precesja, żyroskop

Efekt_01, Efekt_02, Efekt_03, Efekt_04, Efekt_05, Efekt_06
7.

Wahadła i drgania; ruch falowy

Efekt_01, Efekt_02, Efekt_03, Efekt_04, Efekt_05, Efekt_06
8.

Termodynamika: termometry, ciepło właściwe, rozszerzalność i przewodnictwo cieplne

Efekt_01, Efekt_02, Efekt_03, Efekt_04, Efekt_05, Efekt_06
9.

Zasady termodynamiki; przemiany w gazie doskonałym; silniki cieplne; gaz rzeczywisty

Efekt_01, Efekt_02, Efekt_03, Efekt_05, Efekt_06
10.

Stany skupienia; oddziaływania i uporządkowania w ciałach stałych; przemiany fazowe

Efekt_01, Efekt_02, Efekt_03, Efekt_04, Efekt_05, Efekt_06
11.

Elektrostatyka: elektryzowanie, prawo zachowania ładunku, pole i potencjał elektryczny

Efekt_01, Efekt_02, Efekt_03, Efekt_05, Efekt_06
12.

Prąd elektryczny, opór; prąd w metalach i półprzewodnikach, nadprzewodnictwo

Efekt_01, Efekt_02, Efekt_03, Efekt_04, Efekt_05, Efekt_06
13.

Fotoogniwo; elektrolity i ogniwo elektrolityczne; prąd w gazach i wyładowanie jarzeniowe

Efekt_01, Efekt_02, Efekt_03, Efekt_05, Efekt_06

Informacje dodatkowe

Metody i formy prowadzenia zajęć
Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień
Wykład konwersatoryjny
Wykład problemowy
Dyskusja
Rozwiązywanie zadań (np.: obliczeniowych, artystycznych, praktycznych)
Metoda ćwiczeniowa
Metoda projektu
Sposoby ocenianiaSymbole EK dla modułu zajęć/przedmiotu
EK_1EK_2EK_3EK_4EK_5EK_6
Kolokwium pisemnexxxxxx
Projektx
Prezentacja multimedialnax
Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM
bardzo dobry (bdb; 5,0):
dobry plus (+db; 4,5):
dobry (db; 4,0):
dostateczny plus (+dst; 3,5):
dostateczny (dst; 3,0):
niedostateczny (ndst; 2,0):

Literatura

Wydawnictwa książkowe

    1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, : Podstawy Fizyki, PWN, Warszawa, 1994
    2. R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands, Feynmana : Wykłady z fizyki, PWN, Warszawa, 2001
    3. M. A. Herman, A. Kalestyński, L. Widomski, : Podstawy fizyki dla kandydatów na wyższe uczelnie i studentów, , PWN,, , 1997
    4. P. G. Hewitt, : Fizyka wokół nas, PWN, Warszawa, 2003

Nakład pracy studenta i punkty ECTS

Forma aktywności Średnia liczba godzin* na zrealizowanie aktywności
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem30
Praca własna studenta:
Przygotowanie do zajęć5
Czytanie wskazanej literatury10
Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji, demonstracji, itp.15
Przygotowanie projektu
Przygotowanie pracy semestralnej
Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia30
SUMA GODZIN90
LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut