Brak informacji o poprzedniej stronie.

↰ powrót do programu studiów

Sylabusy w bazie:

Fizyka obowiązkowy| - Biologia - praktyczny - I stopień - I - |9960000-00-00 1
Fizyka 2021 obowiązkowy| - Biologia - praktyczny - I stopień - I - |21102021-03-26 1

wybrano: 2110


Fizyka

Sylabus zajęć

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
Specjalność
-
Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii
Poziom studiów
Forma studiów
Profil studiów
Profil ogólnoakademicki
Cykl dydaktyczny
-3
Języki wykładowe
Polski
Obligatoryjność
Obowiązkowy
Blok zajęciowy
Przedmioty nieprzypisane
Koordynator zajęć
Prowadzący zajęcia
Okres
Semestr -1
Forma zajęć / liczba godzin / forma zaliczenia
  • Zaliczenie z oceną
Liczba punktów ECTS

Cele kształcenia dla zajęć

1. Zapoznanie z podstawami fizyki które pozwolą na poszerzenie ogólnych wiadomości o strukturze przyrody. 2. Nabycie umiejętności przeprowadzenia prostych doświadczeń z wybranych działów fizyki. 3. Przygotowanie do właściwej analizy, interpretacji i prezentacji uzyskanych wyników podstawowych pomiarów fizycznych. 4. Wyrobienie umiejętności przygotowania wystąpienia ustnego oraz dyskusji zagadnień fizycznych.

Wymagania wstępne

brak wymagań wstępnych

Efekty uczenia się dla zajęć

Symbol EU dla zajęć/przedmiotuPo zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU student/ka:Symbole EK dla kierunku studiów
Efekt_01Posiada wiedzę z podstawowych działów fizyki takich jak: mechanika, ciepło, elektryczność i magnetyzm oraz optyka.
Efekt_02Potrafi wykonać proste doświadczenia z zakresu podstawowych działów fizyki takich jak: mechanika, ciepło, elektryczność i magnetyzm oraz optyka.
Efekt_03Stosuje podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium fizycznym.
Efekt_04Potrafi wykonać proste analizy danych doświadczalnych oraz samodzielnie przygotować proste opracowanie z uzyskanych wyników doświadczalnych.
Efekt_05Potrafi przygotować i przedstawić wystąpienie ustne o tematyce fizycznej.

Treści programowe

Lp. Treści programowe dla zajęć/przedmiotu Symbol EU dla zajęć/przedmiotu
1.

Rys historyczny, przedmiot i metodologia oraz zadania fizyki.

Efekt_01
2.

Mechanika (układ odniesienia, ruch i jego rodzaje, zasady dynamiki, grawitacja, określenie pracy i energii, zasady zachowania.

Efekt_01
3.

Drgania i fale (ruch harmoniczny, rodzaje fal).

Efekt_01
4.

Podstawy elektryczności (ładunki i pola elektryczne, prawo Culomba, dipol elektryczny, kondensatory, prawo Ohma, Kirchoffa, nośniki prądu elektrycznego, rodzaje prądów.

Efekt_01, Efekt_05
5.

Podstawy magnetyzmu (ruch ładunku w polu magnetycznym, siła Lorentza zasada działania spektrometru masowego, ramka z prądem w polu magnetycznym, zjawisko indukcji, silnik i generator prądu).

Efekt_01, Efekt_05
6.

Wprowadzenie do optyki geometrycznej i falowej (widmo światła, prawo odbicia i załamania, soczewki i zwierciadła oraz konstrukcja obrazu,pryzmat, tęcza, światłowody, polaryzacja światła jego opis, otrzymywanie i zastosowanie, optyka widzenia, refraktometria, dualizm korpuskularno-falowy).

Efekt_01, Efekt_05
7.

Ciepło- podstawowe definicje i prawa.

Efekt_01
8.

Podstawowe informacje o budowie materii.

Efekt_01
9.

Wybrane ćwiczenia z oferty Pracowni Podstaw Eksperymentu Fizycznego dedykowane studentom Biologii (http://www.ppef.amu.edu.pl/laboratorium-klasyczne).

Efekt_03, Efekt_02
10.

Obliczanie i interpretacja wyników podstawowych pomiarów fizycznych.

Efekt_04
11.

Wybrane tematy seminariów: - Detekcja stanu polaryzacji światłą przez zwierzęta - Widzenie barw przez człowieka i zwierzęta - "Zmysł elektryczny" zwierząt - Magnetorecepcja u zwierząt - Zwierzęta i bakterie wytwarzające materiał magnetyczny - Występowanie ferrytyny w roślinach - Promieniowanie rentgenowskie/synchrotronowe i przykłady zastosowań w biologii - Podstawy fizyczne NMR i przykłady zastosowań w biologii.

Efekt_01, Efekt_05

Informacje dodatkowe

Metody i formy prowadzenia zajęć
Sposoby ocenianiaSymbole EK dla modułu zajęć/przedmiotu
EK_1EK_2EK_3EK_4EK_5
Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM
bardzo dobry (bdb; 5,0):
dobry plus (+db; 4,5):
dobry (db; 4,0):
dostateczny plus (+dst; 3,5):
dostateczny (dst; 3,0):
niedostateczny (ndst; 2,0):

Literatura

Wydawnictwa książkowe

    1. S. Przestalski: Elementy fizyki, biofizyki i agrofizyki , Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 2001
    2. Resnick R., Halliday D.: Fizyka, PWN, Warszawa , 2005
    3. F. Jaroszyk red.: Biofizyka – wybrane rozdziały, PZWL, Warszawa , 2001

Nakład pracy studenta i punkty ECTS

Forma aktywności Średnia liczba godzin* na zrealizowanie aktywności
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem
Praca własna studenta:
Przygotowanie do zajęć
Czytanie wskazanej literatury
Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji, demonstracji, itp.
Przygotowanie projektu
Przygotowanie pracy semestralnej
Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut