Brak informacji o poprzedniej stronie.

↰ powrót do programu studiów

Sylabusy w bazie:

Geografia obowiązkowy| - Biologia - praktyczny - I stopień - I - |2610000-00-00 1
Geografia 2021 obowiązkowy| - Biologia - praktyczny - I stopień - I - |21182021-03-28 1

wybrano: 2118


Geografia

Sylabus zajęć

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
Specjalność
-
Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii
Poziom studiów
Forma studiów
Profil studiów
Profil ogólnoakademicki
Cykl dydaktyczny
-3
Języki wykładowe
Polski
Obligatoryjność
Obowiązkowy
Blok zajęciowy
Przedmioty nieprzypisane
Koordynator zajęć
dr Maciej Nowak, mcnowak@amu.edu.pl
Prowadzący zajęcia
dr Paweł Bogawski, bogawski@amu.edu.pl, dr Maciej Nowak, mcnowak@amu.edu.pl
Okres
Semestr -1
Forma zajęć / liczba godzin / forma zaliczenia
 • Zaliczenie z oceną
Liczba punktów ECTS

Cele kształcenia dla zajęć

1. Wyjaśnienie roli wiedzy geograficznej w naukach biologicznych, 2. Omówienie metod badawczych i źródeł informacji w geografii, 3. Przekazanie informacji niezbędnych do zrozumienia istoty zjawisk oraz charakteru i dynamiki procesów zachodzących w przyrodzie w skali lokalnej i globalnej, 4. Zapoznanie się ze zjawiskami zachodzącymi w poszczególnych sferach ziemskich oraz z podstawowymi procesami zachodzącymi w środowisku geograficznym, 5. Poznanie, zrozumienie i zdolność do interpretowania związków przyczynowo-skutkowych zachodzących w środowisku geograficznym, 6. Poznanie, zrozumienie i zdolność do interpretowania informacji przedstawionych na mapach, 7. Zrozumienie i wyjaśnienie zróżnicowania przestrzennego środowiska przyrodniczego oraz działalności człowieka na Ziemi, 8. Kształtowanie postawy troski o środowisko przyrodnicze, 9. Rozwijanie umiejętności pracy w grupie, 10. Rozwijanie umiejętności przekazywania treści geograficznych z w sposób przystępny i zrozumiały dla uczniów wszystkich poziomów kształcenia.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza geograficzna ze szkoły średniej.

Efekty uczenia się dla zajęć

Symbol EU dla zajęć/przedmiotuPo zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU student/ka:Symbole EK dla kierunku studiów
Efekt_01zna podstawowe procesy naturalne i antropogeniczne kształtujące powierzchnię Ziemi.
Efekt_02umie zdefiniować zależności między światem przyrody żywej, a czynnikami abiotycznymi i antropogenicznymi.
Efekt_03zna źródła informacji przestrzennej i potrafi myśleć przestrzennie w odniesieniu do zmienności terytorialnej zjawisk przyrodniczych oraz umie orientować się w terenie.
Efekt_04zna narzędzia i metody wykorzystywane w badaniach geograficznych i przyrodniczych oraz widzi ich przydatność w prowadzeniu lekcji biologii i przyrody.

Treści programowe

Lp. Treści programowe dla zajęć/przedmiotu Symbol EU dla zajęć/przedmiotu
1.

Źródła informacji geograficznej. Mapy w geografii - typy map, skala. Orientacja na Ziemi współrzędne geograficzne. Ruch obrotowy i obiegowy Ziemi i ich konsekwencje.

Efekt_01, Efekt_03
2.

Procesy i zjawiska geograficzne i ich zróżnicowanie przestrzenne

Efekt_01, Efekt_02, Efekt_03
3.

Podstawy struktury scenariusza lekcji biologii i przyrody uwzględniających treści geograficzne.

Efekt_03, Efekt_04
4.

Ziemia we Wszechświecie. Historia i budowa Wszechświata.

Efekt_01
5.

Sfery Ziemi (atmosfera, hydrosfera, kriosfera, litosfera, biosfera, pedosfera) - budowa, zjawiska, procesy, wzajemne zależności; cykle geochemiczne, obieg wody, teoria tektoniki płyt. Antroposfera.

Efekt_01, Efekt_02, Efekt_03
6.

Historia Ziemi, powstanie Ziemi, podział stratygraficzny, ewolucja życia, masowe wymierania.

Efekt_01, Efekt_02
7.

Geografia regionalna świata; charakterystyka środowiska przyrodniczego poszczególnych kontynentów, zróżnicowanie środowiska przyrodniczego.

Efekt_01, Efekt_02
8.

Położenie i środowisko przyrodnicze Polski.

Efekt_01, Efekt_02

Informacje dodatkowe

Metody i formy prowadzenia zajęć
Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień
Wykład konwersatoryjny
Dyskusja
Praca z tekstem
Metoda analizy przypadków
Metoda ćwiczeniowa
Metoda warsztatowa
Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)
debata oxfordzka
Sposoby ocenianiaSymbole EK dla modułu zajęć/przedmiotu
EK_1EK_2EK_3EK_4
Kolokwium pisemnexxxx
Projektxx
Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM
bardzo dobry (bdb; 5,0): doskonała wiedza, umiejętności oraz kompetencje osobiste i społeczne
dobry plus (+db; 4,5): bardzo dobra wiedza, umiejętności oraz kompetencje osobiste i społeczne
dobry (db; 4,0): dobra wiedza, umiejętności oraz kompetencje osobiste i społeczne
dostateczny plus (+dst; 3,5): wystarczająca wiedza, umiejętności oraz kompetencje osobiste i społeczne, ale z istotnymi brakami
dostateczny (dst; 3,0): wystarczająca wiedza, umiejętności oraz kompetencje osobiste i społeczne, ale z częstych błędów
niedostateczny (ndst; 2,0): niezadowalająca wiedza, umiejętności oraz kompetencje osobiste i społeczne

Literatura

Wydawnictwa książkowe

  1. Stanley S. M.: Historia Ziemi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002
  2. Duxbury A..C.,Duxbury A.B.,Sverdrup K.A.: Oceany świata, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002
  3. Makowski J.: Geografia fizyczna świata, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2004
  4. Martyn D.: Klimaty kuli ziemskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2000
  5. Allen P.A.: Procesy kształtujace powierzchnię Ziemi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2000
  6. Kornaś J., A. Medwecka-Kornaś A.: Geografia roślin, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1986
  7. Weiner J: Życie i ewolucja biosfery, Wydawnictwo Naukowe PWN, warszawa, 1999

Nakład pracy studenta i punkty ECTS

Forma aktywności Średnia liczba godzin* na zrealizowanie aktywności
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem40
Praca własna studenta:
Przygotowanie do zajęć10
Czytanie wskazanej literatury5
Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji, demonstracji, itp.5
Przygotowanie projektu15
Przygotowanie pracy semestralnej
Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia15
SUMA GODZIN90
LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut