Brak informacji o poprzedniej stronie.

↰ powrót do programu studiów

Sylabusy w bazie:

Geografia obowiązkowy| - Biologia - praktyczny - I stopień - I - |2610000-00-00 1
Geografia 2021 obowiązkowy| - Biologia - praktyczny - I stopień - I - |21182021-03-28 1

wybrano: 2118


Geografia

Sylabus zajęć

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
Specjalność
-
Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii
Poziom studiów
Forma studiów
Profil studiów
Profil ogólnoakademicki
Cykl dydaktyczny
-3
Języki wykładowe
Polski
Obligatoryjność
Obowiązkowy
Blok zajęciowy
Przedmioty nieprzypisane
Koordynator zajęć
dr Barbara Nagengast, barna@amu.edu.pl
Prowadzący zajęcia
dr Barbara Nagengast, barna@amu.edu.pl, dr hab. Szymon Konwerski, szymkonw@amu.edu.pl, dr hab. Justyna Wiland-Szymańska, wiland@amu.edu.pl,
Okres
Semestr -1
Forma zajęć / liczba godzin / forma zaliczenia
 • Zaliczenie z oceną
Liczba punktów ECTS

Cele kształcenia dla zajęć

1) Omówienie metod badawczych i źródeł informacji w geografii. 2) Przekazanie informacji niezbędnych do zrozumienia istoty zjawisk oraz charakteru i dynamiki procesów zachodzących w przyrodzie w skali lokalnej i globalnej. 3) Zapoznanie się ze zjawiskami zachodzącymi w poszczególnych sferach ziemskich oraz z podstawowymi procesami zachodzącymi w środowisku geograficznym. 4) Poznanie, zrozumienie i zdolność do interpretowania związków przyczynowo-skutkowych zachodzących w środowisku geograficznym 5) Poznanie, zrozumienie i zdolność do interpretowania informacji przedstawionych na mapach. 6) Zrozumienie i wyjaśnienie zróżnicowania przestrzennego środowiska przyrodniczego oraz działalności człowieka na Ziemi 7) Kształtowanie postawy troski o środowisko przyrodnicze. 8) Rozwijanie umiejętności pracy w grupie. 9) Rozwijanie umiejętności przekazywania treści geograficznych z w sposób przystępny i zrozumiały dla uczniów szkół podstawowych. II etap edukacyjny.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza geograficzna z IV etapu edukacyjnego

Efekty uczenia się dla zajęć

Symbol EU dla zajęć/przedmiotuPo zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU student/ka:Symbole EK dla kierunku studiów
Efekt_01Rozumie i charakteryzuje procesy kształtujące Ziemię i wyjaśnia podstawowe procesy zachodzące w środowisku geograficznym.
Efekt_02Rozumie i wyjaśnia zależności pomiędzy poszczególnymi sferami Ziemi oraz zjawiska zachodzące w poszczególnych sferach
Efekt_03Rozumie i wyjaśnia zróżnicowanie przestrzenne środowiska przyrodniczego oraz działalności człowieka na Ziemi
Efekt_04Korzysta z mapy oraz innych źródeł informacji geograficznej
Efekt_05Interpretuje związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy elementami środowiska fizyczno-geograficznego
Efekt_06Projektuje i wykonuje proste środki dydaktyczne dla uczniów z II etapu edukacyjnego
Efekt_07Projektuje i przedstawia scenariusz lekcji przyrody o tematyce geograficznej, oceniając się wzajemnie siebie i innych studentów

Treści programowe

Lp. Treści programowe dla zajęć/przedmiotu Symbol EU dla zajęć/przedmiotu
1.

Źródła informacji geograficznej. Mapy w geografii - typy map, skala. orientacja na Ziemi współrzędne geograficzne. Ruch obrotowy i obiegowy Ziemi i ich konsekwencje.

Efekt_04, Efekt_01
2.

Procesy i zjawiska geograficzne i ich zróżnicowanie przestrzenne

Efekt_01, Efekt_02, Efekt_03, Efekt_04, Efekt_06, Efekt_05
3.

Podstawy struktury scenariusza lekcji

Efekt_07
4.

Ziemia we Wszechświecie. Wszechświat- powstanie, budowa; Układ Słoneczny

Efekt_01, Efekt_02, Efekt_03, Efekt_04, Efekt_06, Efekt_05
5.

Sfery Ziemi (atmosfera, hydrosfera, litosfera, biosfera, pedosfera) - budowa, zjawiska, procesy, wzajemne zależności; cykle geochemiczne, obieg wody, teoria tektoniki płyt

Efekt_01, Efekt_02, Efekt_03, Efekt_04, Efekt_05, Efekt_06, Efekt_07
6.

Historia Ziemi, powstanie Ziemi, podział stratygraficzny, ewolucja życia, masowe wymierania

Efekt_01, Efekt_02, Efekt_03, Efekt_04, Efekt_05
7.

Geografia regionalna świata; charakterystyka środowiska przyrodniczego poszczególnych kontynentów, zróżnicowanie środowiska przyrodniczego

Efekt_01, Efekt_02, Efekt_03, Efekt_04, Efekt_05
8.

Położenie i środowisko przyrodnicze Polski

Efekt_01, Efekt_03, Efekt_04, Efekt_05

Informacje dodatkowe

Metody i formy prowadzenia zajęć
Sposoby ocenianiaSymbole EK dla modułu zajęć/przedmiotu
EK_1EK_2EK_3EK_4EK_5EK_6EK_7
Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM
bardzo dobry (bdb; 5,0):
dobry plus (+db; 4,5):
dobry (db; 4,0):
dostateczny plus (+dst; 3,5):
dostateczny (dst; 3,0):
niedostateczny (ndst; 2,0):

Literatura

Wydawnictwa książkowe

  1. Stanley S. M.: Historia Ziemi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002
  2. Duxbury A..C.,Duxbury A.B.,Sverdrup K.A.: Oceany świata, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002
  3. Makowski J.: Geografia fizyczna świata, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2004
  4. Martyn D.: Klimaty kuli ziemskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2000
  5. Allen P.A.: Procesy kształtujace powierzchnię Ziemi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2000
  6. Kornaś J., A. Medwecka-Kornaś A.: Geografia roślin, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1986
  7. Weiner J: Życie i ewolucja biosfery, Wydawnictwo Naukowe PWN, warszawa, 1999

Nakład pracy studenta i punkty ECTS

Forma aktywności Średnia liczba godzin* na zrealizowanie aktywności
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem
Praca własna studenta:
Przygotowanie do zajęć
Czytanie wskazanej literatury
Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji, demonstracji, itp.
Przygotowanie projektu
Przygotowanie pracy semestralnej
Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia
SUMA GODZIN
LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut