Brak informacji o poprzedniej stronie.

↰ powrót do programu studiów

Sylabusy w bazie:

Ekologia obowiązkowy| - Biologia - ogólnoakademicki - I stopień - III - | - Biologia - praktyczny - I stopień - III - |3190000-00-00 6
Ekologia obowiązkowy| - Ochrona środowiska - ogólnoakademicki - I stopień - I - | - Ochrona środowiska - praktyczny - I stopień - I - |1770000-00-00 6
Ekologia obowiązkowy| - Ochrona środowiska - ogólnoakademicki - I stopień - I - |2480000-00-00 6
Ekologia 2021 obowiązkowy| - Biologia - praktyczny - I stopień - II - |21432021-03-14 6
Ekologia 2021 [2021-22] OK obowiązkowy| - Biologia - praktyczny - I stopień - II - |25642021-12-09 6
Ekologia 2021 [2021-22] OK [2021-22] obowiązkowy| - Biologia - praktyczny - I stopień - II - |27622021-12-10 6
Ekologia [2021-22] [2021-22] OK obowiązkowy| - Ochrona środowiska - ogólnoakademicki - I stopień - I - |26862021-12-11 6
Ekologia [2021-22] OK obowiązkowy| - Biologia - ogólnoakademicki - I stopień - I - |27642021-12-11 6
Ekologia [2021-22] OK obowiązkowy| - Ochrona środowiska - ogólnoakademicki - I stopień - I - |26462021-12-15 6

wybrano: 2646


Ekologia

Sylabus zajęć

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
Nauczanie biologii i przyrody
Specjalność
-
Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii
Poziom studiów
Studia pierwszego stopnia
Forma studiów
Studia stacjonarne
Profil studiów
Profil ogólnoakademicki
Cykl dydaktyczny
2022-2025
Języki wykładowe
Polski
Obligatoryjność
Obowiązkowy
Blok zajęciowy
Przedmioty nieprzypisane
Koordynator zajęć
prof. dr hab. Natalia Kuczyńska-Kippen, nkippen@amu.edu.pl
Prowadzący zajęcia
prof. dr hab. Natalia Kuczyńska-Kippen, nkippen@amu.edu.pl, dr hab. Ziemowit Kosiński, zkosinsk@amu.edu.pl, dr hab. Anna Kozak, akozak@amu.edu.pl
Okres
Semestr 4
Forma zajęć / liczba godzin / forma zaliczenia
 • Wykład: 30, Ćwiczenia/laboratoria: 30, Egzamin
Liczba punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla zajęć

1. Zapoznanie z podstawami współczesnej ekologii rozumianej jako dziedzina nauki i jej relacjami z innymi działami biologii. 2. Przekazanie wiedzy dotyczącej: - powstania i organizacji biosfery, - przystosowania organizmów do środowiska, - czynników warunkujących rozmieszczenie i liczebność organizmów w przestrzeni, - wzajemnych oddziaływań między organizmami, - struktury i dynamiki populacji, - mechanizmów funkcjonowanie ekosystemów, - sieci troficznych i przepływu energii w biocenozach.

Wymagania wstępne

Podstawowe wiadomości z zakresu ekologii na poziomie szkoły średniej.

Efekty uczenia się dla zajęć

Symbol EU dla zajęć/przedmiotuPo zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU student/ka:Symbole EK dla kierunku studiów
Efekt_01potrafi podać podstawowe zasady i zakres współczesnej ekologii oraz określić jej związek z innymi działami biologii
Efekt_02umie wskazać mechanizmy warunkujące przystosowanie organizmów do środowiska oraz czynniki warunkujące rozmieszczenie gatunków w przestrzeni
Efekt_03potrafi wymienić i scharakteryzować różnorodność interakcji międzygatunkowych
Efekt_04potrafi objaśnić pojęcie populacji i wskazać mechanizmy warunkujące liczebność, dynamikę i strukturę demograficzną populacji
Efekt_05umie zdefiniować i scharakteryzować jednostki organizacji biosfery ze szczególnym uwzględnieniem poziomu ekosystemalnego i biocenotycznego oraz wskazać mechanizmy i szlaki przepływu energii w ekosystemie

Treści programowe

Lp. Treści programowe dla zajęć/przedmiotu Symbol EU dla zajęć/przedmiotu
1.

Podstawy współczesnej ekologii: - ekologia jako dziedzina nauki - definicja, historia, zróżnicowanie - ekologia jako program badawczy biologii - związki między ekologią a nauką o ewolucji

Efekt_01
2.

Rozmieszczenie organizmów w przestrzeni: - zmienność różnorodności gatunkowej w różnych skalach przestrzennych - migracje i rozprzestrzenianie się gatunków - selekcja siedlisk - wpływ czynników fizycznych i chemicznych na rozmieszczenie organizmów

Efekt_02
3.

Oddziaływania między organizmami: - ewolucja interakcji międzygatunkowych - rodzaje oddziaływań - konkurencja, eksploatacja, mutualizm

Efekt_03
4.

Liczebność organizmów w populacji: - właściwości populacji - dynamika populacji - demografia populacji - regulacja liczebności populacji

Efekt_04
5.

Strategie życiowe: - strategia alokacji zasobów - strategie adaptacyjne organizmów - strategie rozrodcze

Efekt_04
6.

Ekosystem i biocenoza: - poziomy organizacji życia - powstawanie i rozwój ekosystemów - struktura i organizacja biocenozy - zmiany w biocenozach - sukcesja, klimaks

Efekt_05
7.

Przepływ energii i struktury troficzne: - produkcja pierwotna i wtórna - dekompozycja biomasy - cykle biogeochemiczne - sieci troficzne i przepływ energii w ekosystemach

Efekt_06

Informacje dodatkowe

Metody i formy prowadzenia zajęć
Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień
Dyskusja
Praca z tekstem
Metoda projektu
Pokaz i obserwacja
Praca w grupach
Sposoby ocenianiaSymbole EK dla modułu zajęć/przedmiotu
EK_1EK_2EK_3EK_4EK_5
Egzamin pisemnyxxxxx
Kolokwium pisemnexxxx
Prezentacja multimedialnaxxxxx
Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM
bardzo dobry (bdb; 5,0): Bardzo aktywny udział w zajęciach, znakomita wiedza, zrealizowanie zadań w trakcie kolokwium i egzaminu na poziomie poprawności 91-100% oraz zrealizowanie zadań teoretycznych i praktycznych podczas konwersatorium na poziomie poprawności 91-100%
dobry plus (+db; 4,5): Aktywny udział w zajęciach, bardzo dobra wiedza, zrealizowanie zadań w trakcie kolokwium i egzaminu na poziomie poprawności 81-90% oraz zrealizowanie zadań teoretycznych i praktycznych podczas konwersatorium na poziomie poprawności 81-90%
dobry (db; 4,0): Aktywny udział w zajęciach, dobra wiedza, zrealizowanie zadań w trakcie sprawdzianu i egzaminu na poziomie poprawności 71-80% oraz zrealizowanie zadań teoretycznych i praktycznych podczas konwersatorium na poziomie poprawności 71-80%
dostateczny plus (+dst; 3,5): Mało aktywny udział w zajęciach, zadowalająca wiedza, zrealizowanie zadań w trakcie kolokwium i egzaminu na poziomie poprawności 61-70% oraz zrealizowanie zadań teoretycznych i praktycznych podczas konwersatorium na poziomie poprawności 61-70%
dostateczny (dst; 3,0): Mało aktywny udział w zajęciach, zadowalająca wiedza, zrealizowanie zadań w trakcie kolokwium i egzaminu na poziomie poprawności 51-60% oraz zrealizowanie zadań teoretycznych i praktycznych podczas konwersatorium na poziomie poprawności 51-60%
niedostateczny (ndst; 2,0): Mało aktywny udział w zajęciach, niezadowalająca wiedza, zrealizowanie zadań w trakcie kolokwium i egzaminu na poziomie poprawności nieprzekraczającej 50% oraz zrealizowanie zadań teoretycznych i praktycznych podczas konwersatorium na poziomie poprawności nieprzekraczającej 50%

Literatura

Wydawnictwa książkowe

  1. Jędrzejewska B., Jędrzejewski W.: Ekologia zwierząt drapieżnych Puszczy Białowieskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2001
  2. Krebs Ch.J.: Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2011
  3. Krebs J.R., Davies N.B.: Wprowadzenie do ekologii behawioralnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2021
  4. Falińska K.: Ekologia roślin, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2021
  5. Mackenzie A., Ball A.S., Virdee S.R.: Krótkie wykłady. Ekologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2018
  6. Weiner J.: Życie i ewolucja biosfery, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2020
  7. Zalewski M.: Ekohydrologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2020
  8. Chełmicki W.: Woda. Zasoby, degradacja, ochrona, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2021

Nakład pracy studenta i punkty ECTS

Forma aktywności Średnia liczba godzin* na zrealizowanie aktywności
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem60
Praca własna studenta:
Przygotowanie do zajęć15
Czytanie wskazanej literatury15
Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji, demonstracji, itp.20
Przygotowanie projektu
Przygotowanie pracy semestralnej
Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia15
SUMA GODZIN125
LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU5

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut