Brak informacji o poprzedniej stronie.

↰ powrót do programu studiów

Sylabusy w bazie:

Genetyka obowiązkowy| - Biologia - ogólnoakademicki - I stopień - II - |150000-00-00 6
Genetyka obowiązkowy| - Biologia - praktyczny - I stopień - III - |2210000-00-00 6
Genetyka obowiązkowy| - Biotechnologia - ogólnoakademicki - I stopień - I - |2280000-00-00 6
Genetyka obowiązkowy| - Biologia - ogólnoakademicki - I stopień - II - |92018-10-16 6
Genetyka 2021 obowiązkowy| - Biologia - praktyczny - I stopień - III - |21412021-03-15 6
Genetyka [2021-22] OK obowiązkowy| - Biologia - ogólnoakademicki - I stopień - - |26142021-12-09 6
Genetyka [2021-22] OK obowiązkowy| - Biotechnologia - ogólnoakademicki - I stopień - I - |26442021-12-09 6

wybrano: 2644


Genetyka

Sylabus zajęć

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
Nauczanie biologii i przyrody
Specjalność
-
Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii
Poziom studiów
Studia pierwszego stopnia
Forma studiów
Studia stacjonarne
Profil studiów
Profil ogólnoakademicki
Cykl dydaktyczny
2022-2025
Języki wykładowe
Polski
Obligatoryjność
Obowiązkowy
Blok zajęciowy
Przedmioty nieprzypisane
Koordynator zajęć
dr hab. Ewa Chudzińska, evpell@amu.edu.pl
Prowadzący zajęcia
dr hab. Ewa Chudzińska, evpell@amu.edu.pl, dr hab. Alina Bączkiewicz, alinbacz@amu.edu.pl, dr hab. Aleksandra Wojnicka-Półtorak, olawp@amu.edu.pl, dr hab. Lech Urbaniak, lechurb@vp.pl, dr hab. Katarzyna Buczkowska-Chmielewska, androsac@amu.edu.pl, dr hab. Konrad Celiński, celinski@amu.edu.pl
Okres
Semestr 4
Forma zajęć / liczba godzin / forma zaliczenia
 • Wykład: 30, Ćwiczenia/laboratoria: 30, Egzamin
Liczba punktów ECTS
4.0

Cele kształcenia dla zajęć

1 Budowa i rola kwasów nukleinowych w przekazywaniu informacji genetycznej (również z możliwością wykorzystania metody eksperymentu myślowego i projektowania modeli) 2. Genomy organizmów eukariotycznych i prokariotycznych 3.Genetyka mendlowska 4.Rola chromosomów w dziedziczeniu 5.Mutacje liczbowe, strukturalne i punktowe 6. Dziedziczenie pozajądrowe 7.Polimorfizm genetyczny i jego znaczenie w ewolucji 8.Przykłady zastosowania biotechnologii w rolnictwie i medycynie

Wymagania wstępne

Podstawowe wiadomości z biologii,chemii i przyrody z zakresu szkoły średniej

Efekty uczenia się dla zajęć

Symbol EU dla zajęć/przedmiotuPo zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU student/ka:Symbole EK dla kierunku studiów
Efekt_01Zna budowę kwasów nukleinowych i rozumie ich rolę w powielaniu i przekazywaniu informacji genetycznej oraz regulacji jej ekspresji
Efekt_02Potrafi opisać różnice w budowie genomów organizmów prokariotycznych i eukariotycznych oraz mechanizmy ich funkcjonowania
Efekt_03Rozumie reguły dziedziczenia na poziomie molekularnym, komórkowym i organizmalnym oraz zna zasady genetyki klasycznej
Efekt_04Zna i rozumie rolę chromosomów jako nosników informacji genetycznej
Efekt_05Rozumie rolę mutacji w generowaniu zmienności genetycznej i potrafi wyjaśnić ich znaczenie w specjacji
Efekt_06Zna sposoby przekazywania informacji genetycznej na drodze dziedziczenia pozajądrowego (organellowego)
Efekt_07Zna i rozumie znaczenie polimorfizmu genetycznego na różnych poziomach organizacji organizmów - osobniczym i populacyjnym
Efekt_08Potrafi podać przykłady zastosowania wiedzy z zakresu genetyki w rolnictwie i medycynie i rozumie ich znaczenie

Treści programowe

Lp. Treści programowe dla zajęć/przedmiotu Symbol EU dla zajęć/przedmiotu
1.

Budowa kwasów nukleinowych i ich funkcje , kod genetyczny, mechanizmy przekazywania i powielania informacji genetycznej

Efekt_01
2.

Budowa i struktura genomów organizmów prokariotycznych i eukariotycznych

Efekt_02
3.

Mechanizmy przekazywania cech, segregacja alleli, reguły niezależnego dziedziczenia, interakcje genetyczne (plejotropia, epistaza, interakcje genów zduplikowanych) poziom molekularny i z punktu widzenia genetyki klasycznej

Efekt_03
4.

Budowa chromosomów, rekombinacje, ich rola jako nośników informacji genetycznej

Efekt_04
5.

Zjawisko mutacji, rodzaje mutacji ich wpływ na fenotypy organizmów, ich rola w generowaniu zmienności

Efekt_05
6.

Budowa genomów organellowych (mitochondria, plastydy), sposób przekazywania informacji genetycznej, ich wpływ na fenotyp organizmu, efekt mateczny, dziedziczenie mateczne, zjawiska epigenetyczne

Efekt_06
7.

Rodzaje polimorfizmu na rożnych poziomach organizacji organizmów (osobnik, populacja). Rola zmienności genetycznej w procesach specjacji. Interakcja genotyp - środowisko

Efekt_07
8.

Przykłady i sposoby otrzymywania organizmów modyfikowanych genetycznie i ich rola w życiu człowieka, zastosowanie biotechnologii w medycynie i rolnictwie

Efekt_08

Informacje dodatkowe

Metody i formy prowadzenia zajęć
Wykład konwersatoryjny
Dyskusja
Praca z tekstem
Rozwiązywanie zadań (np.: obliczeniowych, artystycznych, praktycznych)
Metoda laboratoryjna
Metoda badawcza (dociekania naukowego)
Demonstracje dźwiękowe i/lub video
Praca w grupach
Sposoby ocenianiaSymbole EK dla modułu zajęć/przedmiotu
EK_1EK_2EK_3EK_4EK_5EK_6EK_7EK_8
Kolokwium pisemnexxxxxxxx
Raportxx
Prezentacja multimedialnaxxxxxx
Kryteria oceniania wg skali stosowanej w UAM
bardzo dobry (bdb; 5,0): Aktywny udział w zajęciach, bardzo dobry poziom wiedzy umiejętności i kompetencji personalnych, znakomite opracowanie raportu, zrealizowanie zadań na zajęciach oraz podczas kolokwium na poziomie poprawności 106-120 punktów
dobry plus (+db; 4,5): Aktywny udział w zajęciach, bardzo dobry poziom wiedzy umiejętności i kompetencji personalnych, dobre opracowanie raportu, zrealizowanie zadań na zajęciach oraz podczas kolokwium na poziomie poprawności 96-105 punktów
dobry (db; 4,0): Umiarkowanie aktywny udział w zajęciach, dobry poziom wiedzy umiejętności i kompetencji personalnych, dobre opracowanie raportu, zrealizowanie zadań na zajęciach oraz podczas kolokwium na poziomie poprawności 86-95 punktów
dostateczny plus (+dst; 3,5): Bierny udział w zajęciach, dobry poziom wiedzy umiejętności i kompetencji personalnych, poprawne opracowanie raportu, zrealizowanie zadań na zajęciach oraz podczas kolokwium na poziomie poprawności 76-85 punktów
dostateczny (dst; 3,0): Bierny udział w zajęciach, dostateczny poziom wiedzy umiejętności i kompetencji personalnych, opracowanie raportu, zrealizowanie zadań na zajęciach oraz podczas kolokwium na poziomie poprawności 65-75 punktów
niedostateczny (ndst; 2,0): Bierny udział w zajęciach, niski poziom wiedzy umiejętności i kompetencji personalnych, niedokładne opracowanie raportu, zrealizowanie zadań na zajęciach oraz podczas kolokwium na poziomie poprawności poniżej 64 punktów

Literatura

Wydawnictwa książkowe

  1. Brown T.A.: Genomy, PWN, Warszawa, 2009
  2. Winter P.C. Hickey G.J., Fletcher H.J.: Genetyka - Krótkie wykłady wyd. III, PWN, Warszawa, 2009
  3. Węgleński P.: Genetyka molekularna, PWN, Warszawa, 2009
  4. Avise John C.: Markery molekularne, historia naturalna i ewolucja, Wyd. Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 2008
  5. Krzanowska H. i inni: Zarys mechanizmów ewolucji, PWN, Warszawa, 2009

Nakład pracy studenta i punkty ECTS

Forma aktywności Średnia liczba godzin* na zrealizowanie aktywności
Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem30
Praca własna studenta:
Przygotowanie do zajęć20
Czytanie wskazanej literatury10
Przygotowanie pracy pisemnej, raportu, prezentacji, demonstracji, itp.15
Przygotowanie projektu10
Przygotowanie pracy semestralnej
Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia30
SUMA GODZIN105
LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU ZAJĘĆ/PRZEDMIOTU3

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut